33120. lajstromszámú szabadalom • Újítás a kocsi hosszoldaláról működtethető veszélytelen vasúti kocsikapcsoláson

A főkapcsolás fölemelésével egyidejűleg az (1) horgot, mely nyugalmi helyzetében az (i) csuklós hevederek között a vonórúdra merőlegesen szabadon lóg, az (i) tagokra erősített (m) bütykök, melyek az (o) sínekre erősített (q) vezető peczkekhez ütköznek (1. ábra), magukkal viszik és rézsútos hely­zetbe hozzák. Ha ez megtörtént, akkor ugyanúgy járunk el, mint a főkapcsolásnál. Az átellenes kocsin lévő (r, s, t) kapcsoló tagokat a (h) tengely segélyével fölemeljük, mire a (t) kengyel az (o) sinek alsó részé­hez, vagyis a (p) keresztrúdhoz ütközik és azt annyira emeli föl. a mennyire az (1) horog két hasítékában futó (q) vezető pecz­­kek, melyek az (m) bütykök görbe fölületén csúsznak, megengedik. A (q) peczkeknek az (m) bütyökről való lecsúszása az által vau megakadályozva, hogy a (t) kapcsoló ken­gyel a horog további siilyedését nem en­gedi meg. mivel a horog, saját súlya kö­vetkeztében önmagától a (t) kapcsoló ken­gyelbe fekszik. Ha most a (h) tengetyre illesztett emelőt elbocsátjuk, akkor a bizto­sító kapcsolás visszatér egyensúlyi helyze­tébe s az (1) biztosító horgot az (m) büty­kök az 1. ábrán látható helyzetben fogva­­tartják. A szétkapcsolás megfordított módon történik. Szabadalmi igények. 1. Újítás a kocsi hosszoldaláról működtet­hető veszélytelen vasúti kocsikapcsolá­son, jellemezve az által, hog5’ a kapcsoló­kengyeleknek a megfelelő horgokba való fektetésére egy (g) emelő útján működ­tethető (k) kar szolgál, melynek segé­lyével .„z egész kapcsolás a kocsi hossz­oldaláról annyira húzható előre és hátra, a mennyire az (r) kapcsoló tag (n) kivá­gása megengedi. 2. Az 1. igényponttal védett kocsikapcso­lásnak egy foganatosítása, jellemezve a főkapcsoláshoz tartozó biztosító horgot magukkal vivő (m) bütykök által, melyek a horgot mindaddig rézsútos helyzetbe tartják, míg csak a horog az (o) sinek fölemelése ¡s ennek következtében az (m) bütykök csúcsáig csúszó (q) peczkek fölszabadulása folytán, saját súlyánál fogva a (t) kapcsoló kengyelbe nem fekszik. 3. Az 1. igényponttal védett kocsikapcso­lásnak egy foganatosítása, jellemezve az által, hog}- az (1) biztosító horognak a kapcsoló kengyelbe való fektetése után a kapcsolás súlypontja megváltozik, oly módon, hogy az (I) horog eredeti hely­zetébe vezettetik vissza és abban fogva­­tartatik. (1 rajzlap mellékletlel.) Pallas bíszvönítársasa.. NYOMDÁJA FUDAPKSTK>

Next

/
Thumbnails
Contents