33057. lajstromszámú szabadalom • Löveg szekundér csövekkel és ehhez való töltény

Megjelent 1905. évi május Itó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 38057. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Löveg szekundércsövekkel és ehhez való töltény. VIANELLO HORACE KAPITÁNY MONSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 25-ike. Jelen találmány egy különleges lövegre vonatkozik, melyet oly tölténnyel töltünk meg, mely összetett lövedéket, vagyis oly lövedéket tartalmaz, mely több lövedékből áll. Ezen löveg egyetlen explosióval az ösz­szesa töltést képező lövedékeket egyidejűleg akként lőheti ki, hogy mindegyik lövedék a lövegből való kilépésénél két mozgást kap, úgy mint az előrehaladás és a saját hossz­tengelye körüli forgás. A találmány czélja oly löveget szerkesz­teni, mely lehetővé teszi, hogy a különleges löveg egyszeri elsütése által egy meghatá­rozott számú részlövedékkel bíró összetett lövedéket lőhessünk ki, mely részlövedékek mindegyike a lövegből való kilépése után, szabad pályáján akként viselkedik, mintha egy közönséges lövegből egyedül lövetett volna ki. A mellékelt rajzon az 1. ábra az üres cső keresztmetszete ; a 2. ábra ugyanezen cső keresztmetszete a benne levő lövedékekkel; a 3. ábra egy csövet mutat keresztmetszet­ben a benne levő lövedékekkel, melyek közül a középső lövedék a saját tengelye körüli forgás létesítésére külön hajtást kap; a 4. ábra oly löveg csövének keresztmet­szete, melynél a lövedékek egyes vezetékei egy síkban fekszenek; az 5. ábra oly löveg csövének keresztmet­szete, melynél a vezetékek úgy egyenes sorokban, mint központos sorokban vau­nak elrendezve; a 6. ábra oly löveg keresztmetszete, mely­nél az egyes szekundercsövek falai igen erősen nyitottak; ezen esetben középső löveg elkerültetett; a 7. ábra a töltény hosszmetszete, mely töltény párhuzamos oldalfalakkal bír, úgy hogy ezen töltény az 1. ábrában föl tünte­tett löveg számára alkalmas, a 8. ábra a töltény hüvelyének a 7. ábra x—y vonala szerinti keresztmetszete, a 9. ábra öt részlövedékből összetett löve­dék oldalnézete, melynél a szekunderlöve­dékek különleges profillal bírnak. Az (A) löveg (1. ábra) meghatározott számú (B B) szekundercsövekből áll, melyek (C) falai a cső (0) közepe felé többé-kevésbé nyitottak, Az egyes szekundercsövek von­tak. Ezen csövek mindegyike az összetett (D D) lövedék (2. ábra) egyes részeinek föl­vételére szolgál. Hogy az egyes (D D) lövedékek a nekik megfelelő csövekben tartassanak, azok kö­zepén egy központosán elrendezett (E) löve-

Next

/
Thumbnails
Contents