33037. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos mérő műszereknél, wattmérőknél és hasonlóknál fáziseltolódás előidézésére

Megjelent 1905. évi május hó 30-án. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 330B7. szám. VTI/f. OSZTÁLY. Berendezés elektromos mérő műszereknél, mint indukciós mótorú árammérőknél, wattmérőknél és hasonlóknál fáziseltolódás előidézésére. DANUBIA ACTIENGESELLSCHAFT FÜR GASWERKS-, BELEUCHTUNGS­UND MESSAPPARATE CZÉG STRASSBÜBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 18-ika. Találmányunk tárgya oly elektromos mérőműszerekre, indukciós motoros árammé­rőkre, wattmérőkre és hasonlókra vonatkozik, melyeknél a számlálóművet hajtó korong két mágneses mező hatása alatt áll, mely mezők egyikét a fő- vagy primáráramkör, másikát pedig a feszültséggel arányos mellékáram­kör létesíti. Ekkor a korongra ismert mó­don egy forgató nyomaték hat, mely a mű­szer fordulatszámát az áramfogyasztással teszi arányossá. Hogy már most az árammérő jelzése a feszültség és áramerősség fáziskülönbsé­gétől függetlenné váljék, a két mezőt tudva­levőleg akként kell gerjeszteni, hogy azok fáziskülönbsége 90° legyen, mit találmá­nyunk szerint akként érünk el, hogy a fő­áramkör mezejének az áramerősséghez vi­szonyítva elősietést, a mellékáramkör mezejének pedig a feszültséghez viszonyítva a° késést adunk, eme szögeket pedig akként választjuk meg, hogy a-(-(3 = 90 legyen. Ebből a czélból egy (P) elektromágnest alkalmazunk, (1. ábra), melynek száraira a mellékáramkörbe kapcsolt csévék föl van­nak húzva és melynek négy, szimmetrikusan elrendezett és egymástól az (e) légtér által elválasztott (A B B1 Al) sarokvasa van. Minthogy az elektromágnes két szárának tekercselése azonos, sarokvasainak elrende­zése pedig szimmetrikus, a következőkben csakis az egyik szár tekercseléseit és az abban keletkező erővonalnyalábokat fogjuk ismertetni. Hogy a főáram mezejének fáziselősietését létesítsük, az (A B) sarok vasakon egy részt a főáramkörbe kapcsolt primarcsévéket, másrészt önmagukban zárt szekundiir csé­véket alkalmazunk oly módon, hogy a (B) sarokvasban oly eredő mező képződjék, mely a fő-, illetve indukáló árammal szemben elősiet és mely a mozgó fém­korongra hat. A két (A és B) sarokvason alkalmazott tekercslések hatféle módon kombinálhatók (2. ábra), ez a kombináció úgy a primár, mint a szekundár tekercseléseknél lehetséges. A 2. ábrán az alkalmazott tekercselést sematikusan, akként jelképeztük, hogy a vonalkázott terület hossza a menetek szá­mával legyen arányos, a vonalkázás iránya pedig a tekercselés irányát jelezze, míg a tekercselésekben gerjedt mező nagyságát és irányát a tekercselések alatt rajzolt nyilak

Next

/
Thumbnails
Contents