32709. lajstromszámú szabadalom • Tehercsúsztató rajta vezetett buktató kocsival

Megjelent 1905. évi április hó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMIBB® H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32709. szám. V/f. OSZTÁLY Tehercsúsztató rajta vezetett buktatókocsival. ANDEREYA GUSZTÁV IGAZGATÓ RUHR/M HATTINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát egy teher- | csúsztató képezi rajta vezetett buktató- | kocsival, illetőleg egy, azon csúszó szán­nal, a mely kocsi, illetőleg szán vagy egy legfelsőbb és legalsóbb állásában vízszin­tes helyzetbe forgatható, buktatható szék­kel, illetőleg asztallal van ellátva, vagy pe­dig oly asztallal bír, a mely csupán legföl­sőbb állásában forgatható vízszintes hely­zetbe. A buktatókocsinak, illetőleg szánnak és az ezeken lévő buktatószéknek, illetőleg asztalnak mozgatása egy megfelelő dob­szerkezet segélyével történik, a melynek vonókötele oly módon van összekötve a szó­ban forgó alkatrészekkel, hogy a kötélnek megfeszítése, illetőleg utáneresztése foly­tán a buktatószék, illetőleg asztal elvégzi a szükséges mozgásokat. Elláthatjuk a tehercsúsztatót kényelmes szállítás czéljából két futókerékkel is. A mellékelt rajzon az 1—9. ábra a tehercsúsztatónak többféle kiviteli alakját és alkalmazási módját tün­teti föl. Az 1—4. ábra a tehercsúsztatónak egyik kiviteli alakját ábrázolja, és pedig I »bra annak oldalnézete, 9 ábra alsó végének nagyobb léptékű ol­| dalnézete a buktató szék félig lebillentett | helyzetében, 3. ábra ugyanilyen nézete a buktató szék teljesen lebillentett helyzetében, végre 4. ábra fölső végének oldalnézete. Ezen kiviteli alak szerkezete és kezelési módja a következő: A két tompaszögben meghajlított és egy­mással alkalmasan összekötött oldalból álló (c) buktatószék (1. ábra) mindkét oldalán két-két (a) és (b) támasz- és forgócsap­pal van ellátva és helyzetének megfelelően vagy az egyik, vagy a másik, vagy pedig egyidőben mindkét csappárral támaszkodik a (d) csigákkal ellátott és ezek által a ve­zetőállvány pofáiban vezetett, tehát átbuk­tatás ellen biztosított (e) kocsinak nyitott csapágyaiba. Ezen kocsi fölső végén az (n) karok által tartott (f) tengelyen egy laza (g) csigát hord, a melyre az egyik végé­vel a (c) buktatószék fölső (h) végéhez kötött (s) kötél van fektetve, mely kötél azután a csúsztató fölső végén lévő (gl) csiga fölött van elvezetve és másik végé­vel egy körülbelül a csúsztató magasságá­nak felében elrendezett (t) kötéldobra van erősítve. Ezen kötéldob egy előtéttengely közvetítésével az ismert módon hozható for­gásba az (x) forgattyú segélyével és meg-

Next

/
Thumbnails
Contents