32681. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egy fúvókának meghatározott helyre való beállítására

Megjelent 1905. évi április lirt 15-én. MAGY. ^jJW ivlR. SZABADALMI TO j^ H IVATAL SZABADALMI LÉTRÁS B2681. szám. V/e/S. OSZTÁLY. Berendezés egy fúvókának meghatározott helyre való beállítására. EFRAN EMIL MÉRNÖK BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 30-ika. Jelen találmány tárgya oly berendezés, melynek segélyével valamely tetszőleges közegnek, pl. gőznek, sűrített levegőnek, víznek, homoknak, gáznak stb. egy fúvó­kából kilépő sugara valamely tetszőleges czélból egy meghatározott, azonban a mun­kás előtt elfödött, tehát általa nem lát­ható helyre irányozható. A számos lehetséges alkalmazás közül, speciális példa gyanánt azt hozzuk föl, mi­dőn egy tűzcsöves kazán csövei teljes üzem közben, tehát zárt tisztító ajtó mellett, egy rajtuk átküldött gőzsugár segélyével tisztítandók. Az ezen czélnak megfelelő berendezést az 1. ábra alaprajzaiban mutatja, a 2. ábra a kazán homloknézetét zárt tisz­tító ajtó mellett és az alkalmazott beren­dezésnek a kazánfalazáson kívül fekvő ré­szét mutatja, a 3. ábra a kazán homloknézetét nyitott tisztító ajtó mellett és az alkalmazott be­rendezésnek a kazánfalazáson belül fekvő részét mutatja. (K) a kazán, (R) a tűzcsövek, (M) a ka­zánfalazás, (0) a tisztító nyílás, (T) a tisz­tító nyílást elzáró tisztító ajtó. Ezen példa gyanánt fölvett esetben tehát a munkás előtt az üzemközben zárt tisztító ajtó által elfödött tűzcsőtorkolatok lesznek azon meg­határozott helyek, melyekre a sugár irá­nyozandó. Ezen czélból a munkás állóhelye és azon tér közötti válaszfalba, melyben a sugár czélpontjai foglalnak helyet, egy (B) csap­ágypersely van illesztve. Ez egy ürös (a) tengelyt vesz körül, melynek a kazánfala­záson kívül fekvő csapjára egy (kl) for­gattyú van erősítve. Az (a) tengely üre­gébe viszont egy (b) tengely van forgatha­tóan ágyazva, mely (c) és (dl) lánczkere­keket hord. Míg a (kl) forgattyú (nl) agyába egy (bl) csap van forgathatóan ágyazva, melyen egyfelől a (c) lánczkerék­nek megfelelő (cl) ellenlánczkerék és egy (Z) mutató, másfelől egy (H) kézikerék ül szilárdan, addig a (k2) forgattyú (n2) agyába egy (b2) csap van forgathatóan ágyazva, melyre egyfelől a (d) lánczkerék­nek megfelelő (dl) ellenlánczkerék, másfe­lől egy (e) csuklós emelő van ékelve. Az (e) emelő szabad vége egy (f) fúvókát hord, melyhez a gőz esetleg egy (g) fémtömlőn keresztül vezettetik, mely az (i) helyen az (L) gőzvezetékhez csatlakozik, (h) és (hl) a tömlőt tartó támaszok. Ezen berendezésnél a (Z) mutató (s) csú­csának minden állásához az (f) fúvókának

Next

/
Thumbnails
Contents