32681. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egy fúvókának meghatározott helyre való beállítására

egy teljesen meghatározott helyzete, tehát az ezen fúvókából kilépő sugárnak telje­sen meghatározott iránya, illetve helyzeti tartozik. Ha e mellett a (kl) és (k2) for­gattyúk s ugyanígy a (Z) mutató és az(e) csuklós emelő egyenlő hosszúra vannak véve s már elejétől kezdve ugyanazon síkba van­nak középvonalaikkal szerelve és az (m), illetve (n) lánczok segélyével összekötött (c cl) és (d dl) lánczkerékpárok, egyenlő áttételi viszonyokkal bírnak, akkor az (f) fúvóka a mutató (s) csúcsának minden moz­gását pontosan utánozza. Ha a munkás a füstcsövek torkolatainak elhelyezését, pl. a tisztító ajtón alkalma­zott 1—96 jelzések útján, zárt tisztító ajtó esetében is ismeri, akkor a munkásnak, hogy az (f) fúvókából kilépő sugarat egy meghatározott cső torkolatába irányítsa, csupán a mutató (s) csúcsát kell azon jelre beállítania, mely épen ezen cső torkolatá­nak helyzetét jelzi. Ezen berendezésnek a példa gyanánt föl­vett czélból és a példa gyanánt fölvett ki­vitelben és összeállításban való használati módja tehát a következő: a munkás az (L) gőzvezeték zárószerkezetét megnyitja, a (H) kézikereket megfogja és úgy emeli és forgatja el, hogy a mutató (s) csúcsa azon jelre mutasson, mely az épen tisztítandó cső helyzetét jellemzi. Tehát esetleg az (l) jelnél kezdi meg a munkát és a mutató (s) csúcsát, pl. a számok sorrendjében az összes 1—96 jelekre beállítja s ez által a tisztító gőzsugarat sorban valamennyi 96 füstcsőbe irányítja. A mutató (s) csúcsá­nak és az (f) fúvókának a 2. és 3. ábrán fölvett helyzetében a gőzsugár a (27) füst­csőbe lép). E mellett, pl. a (bl) forgáscsa­pon egy füllel ellátott gyűrű is alkalmaz­ható, melynek füléből, egy esetleg kissé megfékezett görgőre fektetve, egy kötél vagy láncz indul ki, mely másik végén egy ellensúlyt hord, azon czélból, hogy a mun­kásnak, miután a szerkezet egy meghatá­rozott helyzetbe beállította, ne kelljen a kézikerekeket az egész idő alatt ezen hely­zetben tartania, hanem a szerkezet, az el­lensúly által, vagy más módon kiegyen­súlyozva, magától megmaradjon ezen hely­zetben. Azonban a szerkezetnek egy meg­határozott helyzetben való rögzítése az (a) és (b) tengelyek fékezése, illetve megfo­gása által is eszközölhető. A mutató (s) csúcsának az 1—96 je­lekre, illetve az (f) fúvókának a 96 füst­cső torkolatába való egymásutáni beállítá­sát a munkás helyett egy kapcsoló szerke­zet is végezheti mechanikusan, melyet egy óramű vagy egy mozgó transzmisszió mű­ködtet. A 4. ábra a berendezésnek oly foganato­sítását mutatja, melynél a gőz az (f) fú­vókához, a (g) fémtömlő helyett egy csuk­lós összekötő cső segélyével vezettetik. A (p) és (q) tömítő szelenczék a (b) tengely, illetve a (b2) csapszög forgástengelyének pontosan megfelelően vannak elrendezve. Azonban a gőz az (f) fúvókához bármely más tetszőleges módon is vezethető, pél­dául egy ürös (k2) forgattyún és együrös (e) karon keresztül, melyek csuklós tömítő szelenczék vagy hajlékony tömlődarabok útján vannak egymással és az (L) gőzveze­tékkel összeköttetésbe hozva. Az 5. ábra oly kiviteli alakot mutat, melynél az (f) fúvókának az (s) mutató­csúcs mozgásának megfelelő mozgását, a (c cl) és (d dl) lánczkerékpárok és az eze­ket összekötő (m), illetve (n) lánczok he­lyett (I II III IV) kúpkerékhajtóművek lé­tesítik. Azonban a mozgásnak ezen átvitele bár­mely más tetszőleges módon történhet, pl. egy hajlékony tengelydarab, vagy fogazott rúd és fogaskerék segélyével való áttétel útján. A 7. ábra végül oly kivitelt mutat, mely­nél a (Z) mutató és az (f) fúvókát tartó (e) kar nem úgy, mint az 1—5. ábrák sze­rinti kiviteleknél, egy csuklóban, vagyis a (bl), illetve (b2) csapok körül forgathatóan, hanem tengelyirányban eltolhatóan van el­rendezve. A (kl) forgattyú szabad végére egy ürös (Wl) tengely van forgathatóan ágyazva és (xl yl) állító gyűrűk segélyével rög­zítve. A (Wl) tengely egyik végén egy (Kl) kúpkereket hord, mely a (b) tengely

Next

/
Thumbnails
Contents