32543. lajstromszámú szabadalom • Tömítés karmantyús csőkötések számára

Megjelent !í)()5. évi április hó 4-én. VATAL SZABADALMI LEIRAS 32543. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Tömítés karmantyús csőkötések számára. ACTIENGESELLSCHAFT FERRUM VORMALS RHEIN & C° CZÉG KATTOWITZ-ZAWODZIEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 8-ika. A jelen találmány tárgya kovácsvasból előállított karmantyús csőkötéseknek szorító gyűrű alkalmazásával raló tömítésre vonat­kozik, melynél a tömítő anyagot az egyik szorító gyűrűnek a csővég körül futó tol­data szorítja a karmantyúba. A találmány lényege abban áll, hogy a csővéghez illeszkedő karmantyúnak csak mellső végét bővítjük ki tölcséralakúan és az erre tolandó szorító gyűrű belső föliile­tét a tölcsér-alaknak megfelelően kúposán képezzük ki. Ennek eredménye az, hogy a szorító gyűrűknek csavarok segélyével való meghúzásánál a karmantyúnak tölcsérszerű vége a tömítő anyagnak a másik szorító gyűrű körbefutó toldata által való beszorí­tásánál ki nem tágulhat, sőt inkább a kar­mantyúvég is a csavarok meghúzásának megfelelően összeszorul; egyidejűleg a tö­mítő anyag harántirányában is összeszorít­tatik. Ez igen fontos körülmény, mivel a tömítést annyira tökéletesíti, hogy a kar­mantyún való átszívárgás még nagy nyomás­nál is ki van zárva. A mellékelt rajzban a csőkötésnek a ta­lálmány szerinti tömítése egy foganatosítási alakjában hosszmetszetben van föltüntetve. A találmány szerinti karmantyús csőtömí­tés (b) karmantyúja hengeralakú és belső átmérője csak sevéssel nagyobb a másik (f) csővég átmérőjénél, úgy hogy a csőnek le­hetőleg csekély harántirányú mozgási játéka van a karmantyúban. A (b) karmantyú vége tölcséralakúan kibővül; az e karmantyúhoz tartozó (c) szorító gyűrűnek belső fölületét a karmantyú tölcséralakú (a) végeinek meg­felelően alakítjuk és az utóbbira ráillesztjük úgy, hogy a karmantyú (a) vége a (h) ösz­szekötő csavarok meghúzásánál, a (c) szo­rító gyűrűnek ellentámaszául szolgál. A második (d) szorító gyűrűnek ismere­tes (e) toldata van, melyet czélszerűen a (b) karmantyú (a) vége és az (f) cső által közbe­zárt térnek közelítőleg megfelelően alakí­tunk. E közbezárt térbe helyezzük a czél­szerűen gyűrűalakú, megfelelő anyagból készült (g) tömítő közeget. A tömítést akképen foganatosítjuk, hogy miután a (g) tömítő közeget kézzel vagy tetszőleges eszközökkel a már említett (a) tölcsér és az (f) cső által körbefogott térbe helyezzük, a (d) szorító gyűrűt (e) toldatá­val a tömítő közegig toljuk; ezután a (c) szorító gyűrűt reátoljuk a karmantyú tölcsér-MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents