32338. lajstromszámú szabadalom • Mótoros jármű

Megjelent lí)05. évi márczius hó (í-án. MAGY. ivlR. SZABADALMI lÉ gfr HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS B2BB8. szám. XX/a/3. OSZTÁLY. Mótoros jármű. FISCHER MÁRTON MÉRNÖK ÉS DR HŐMMEL ADOLF GYÁR­TULAJDONOS ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 24-ike. Az eddigi mótoros járműveknél, melyek kettőnél több kerékkel bírnak, azon súlyos hátrány mutatkozik, hogy azok igen nehe­zek és szélesek, úgy hogy azokat nem le­het gyermekkocsik és közönséges kerékpá­rok módjára a szobákba betolni és a fo­lyosókon vagy lépcsőkön szállítani. Ezen okból a mótoros kerékpárokat szer­kesztették, melyek azonban azon hátrány­nyal bírnak, hogy az azokon való járás a folytonos egyensúlyozás következtében ve­szélyes és hogy azokkal leszállás nélkül nem lehet megállani, a miért is az ily mótoros kerékpárokat kizárólag csak urak használhatják, hölgyek pedig nem. A jelen találmány tárgyát már most oly mótoros jármű képezi, mely legalább há­rom kerékkel bír és mely daczára ennek oly keskeny, és oly könnyű, hogy azt bár­mely ajtón könnyen áttolhatjuk és lépcső­kön is kényelmesen szállíthatjuk; ezen jár­műnek sebessége azért az eddigi mótoros járművek sebességénél nem kisebb és az egész elrendezés olyan, hogy a járművön podgyászt, szerszámokat és kellő mennyi­ségű benzint szállíthatunk. Ennek elérése czéljából az ülést oly mé­lyen rendezzük el, hogy az legföljebb térd­magasságban, vagyis körülbelül 50 cm. ma­gasságban van a föld fölött, minek követ­keztében a járműnek a kerekek körül való átbukása megakadályoztatik és a jármű igen keskenyre készíthető, a nélkül, hogy az kanyarulatokban való menet közben föl­borulna. E mellett a járművet használó egyén igen kényelmes, kinyújtott helyzet­ben ül, és a megálláskor is a járművön maradhat. A kerekek átmérője körülbelül 30—40 cm. Hogy a kezek minden munka alól fölsza­badíttassanak, vagyis, hogy ne kelljen a kezekkel a kormányrudat folytonosan tar­tani, a kormányszerkezet akként van meg­szerkesztve, hogy azt a lábakkal működ­tethetjük, a mikor is a kormányszerkezet­nek sajátos kiképzése a járműnek fölfor­dulás elleni biztonságát még növeli. Több személy számára szolgáló jármű­veknél az ülések egymás mögött rendezen­dők el. Míg a mótoros kerékpárnál podgyásznak fölvétele és nagyobb lejtők legyőzésére szolgáló több áttételnek alkalmazása majd­nem lehetetlen, addig ezen lehetőség a je­len mótoros járműnél ennek sajátságos ki­képzésénél fogva már önmagától meg van adva. A mellékelt rajzokban a jelen találmány

Next

/
Thumbnails
Contents