32237. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék erőgáz előállítására

TMCearjeleiit 11)05. évi február hó 31-én. iMAGY SZABADALMI KlR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 822B7. szám. II/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék erőgáz előállítására. SAUBER ADOLF MÉBNÖK ÉS GÉPGYÁROS ARBONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 16-ika. Jelen találmány szerint a generátorban képződött s abból eltávozó gázok hője víz­gőzfejlesztésen kívül még arra használtatik fö!, hogy a fölszabadult értékesíthető meleg­nek az elvonuló forró gázokban még benn­lévő maradéka a generátort melegítse, illetve ezen fölös meleg a gázoknak a generátor­ból való kilépése előtt a generátorban lehe­tőleg leköttetik s egyidejűleg a generátor falán keresztül történő hőkisugárzás a lehető legnagyobb mértékben megakadályoztatik azon czélból. hogy lehetőleg tökéletes el­égési folyamat és hydrogénben minél gazda­gabb gáz legyen előállítható. A hőt utolsó sorban a generátorba vezetett elégési levegő veszi föl, mely ezáltal előmelegíttetik, úgy hogy a hő mindig újból visszatér. A találmány további czélja az ismeretes szívógáz-generátornak az üzem bizonytalan­ságában rejlő nagy hátrányának oly módon való megszüntetésében áll, hogy az ilyen generátorgázzal hajtott gép működésének megbízhatósága a gőzgépét vagy a világító gázzal dolgozó gépeket is megközelíti. Eddig ez nem volt lehetséges, mivel az előállított gázkeverékek nem bírtak olyan állandóan egyenletes összetétellel, a milyet a rendes gépüzem megkíván. Ennek oka abban rejlik, hogy a működő i gázkeverék hydrogéntartalma eddig nem volt pontosan szabályozható s a gázfejlő­désnél szükséges, illetve keletkező meleg nem volt egyenletesen összetartható, illetve leköthető. A fölszabaduló melegnek jelen találmány szerint a generátorban való nagymérvű összetartása és újbóli értékesítése követ­keztében jóval nagyobb mennyiségű vízgőz vezethető keresztül a szénrétegen, vagyis az új eljárás szerint előállított gáz sokkal több hydrogént tartalmaz, mint az eddigi módszerek szerint előállított gázok. A víz pontos szabályozása egyúttal a gázkészítés biztosságát és szabályosságát, tehát az ezen gázzal hajtott gépek üzemét is biztosítja, úgy hogy az ilyen gépek azon erőgépek sorába emelkednek, melyek üzem­biztosság és a járat egyenletessége tekin­tetében a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. A találmány egyúttal azon további műszaki előnyt is nyújtja, hogy a tüzelőanyag jobban kihasználtatik s a ké­szülék ugyanazon méretek mellett teljesítő képességgel bír. A hő új kihasználásának módja termé­szetesen a nyomógáz előállítására szolgáló eljárásnál, továbbá kupolás olvasztó kemen­czéknél s általában mindenüttt alkalma?-

Next

/
Thumbnails
Contents