32228. lajstromszámú szabadalom • Lamella tengely

Megjelent 1905. évi február l«ó £l-én. MAGY. KIR Bas® SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 32228. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Lamella-tengely. GRABOSCH GUSZTÁV MÉRNÖK BERLINBEN. Póiszabadalom a 31910. sz szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 julius hó 22-ike. A törzsszabadalomban egyes lapos lamel­lákból vagy szalagokból álló tengely van ismertetve, hol a lamellák összefoglalására és összetartására fölhúzott szorítógyűrűk, keresztben áthatoló szögecsek, csavarok vagy hasonló segédeszközök rendeltetvék. Ez összekapcsolási mód sok esetben meg is felel; azonban midőn a tengelyek teteme­sebb megterhelésnek vannak alávetve, kí­vánatos az egyes lamelláknak egymással szemben való olyan kapcsolata, mely azok­nak kölcsönös eltolódását az egyszerű súr­lódásnál hatékonyabban megakadályozza. E czélból a jelen találmány értelmében az egyes lamellák keresztirányban, és pe­dig a hosszanti irányra merőleges, vagy ahhoz ferdén álló fogazásokkal szereltetnek föl, melyek a lamelláknak tengellyé való összeállítása alkalmával egymásba kapasz­kodnak és így a lamelláknak egymással szemben történő elcsúszását lehetetlenné teszik. A fogazás keresztmetszetét legczél­szerűbb hároms.ögalakúra ve^ni, ámbár más keresztmetszeti alak választása sincs ki­zárva. E fogazások alkalmazása mellett a fölhúzott szorítógyűrűk, kapcsolókengyelek és hasonlók, melyek a lamellák összetartá­sára rendeltetvék, sokkal csekélyebb fal­vastagságot igényelnek, mint abban az esetben, ha a lamellák kölcsönös eltolódá­sát egyszerűen csakis a súrlódás van hi­vatva megakadályozni. Ennek következté­ben a fogazás alkalmazásával a tengely összsúlya csekélyebbé tehető, daczára an­nak, hogy ugyanakkor belső ellentálló ké­pessége tetemesen növekedik. Ha a tengelyt hosszában végigfutó nyílá­sokkal vagy üregekkel akarjuk készíteni, akkor a lamellák fölületén kimaratott vagy bepréselt hornyokat ferdén fektethetjük a hosszanti irányra, és pedig például a la­mellának egyik végétől a középig balfelé, míg másik végétől szintén a középig jobb­felé irányuló ferdeséggel. A hornyoknak e ferde elrendezésénél a lamellák minden­nemű hosszanti, vagy keresztirányú elcsú­szás ellen tökéletesen biztosítva vannak. Mivel a háromszögű keresztmetszettel bíró hornyoknak és léczeknek egymásba ka­paszkodása folytán sokkal nagyobb fokú súrlódás áll elő, mint a milyen az egészen sima fölületű. lamelláknak egyszerű egy­máshoz szorítása segélyével elérhető, ennek következtében a lamellák hosszában végig­futó hornyokkal is készíthetők, mi mellett egyszersmind az így keletkező fogazás, belső üreggel készített tengelyeknél azt is m egakadályozza, hogy a közbenső lamellák, az összetartásukra rendelt gyűrűk nyomása alatt, keresztirányban elcsúszhassanak.

Next

/
Thumbnails
Contents