32212. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több fokozatban dolgozó centrifugál-turbina és hasonló szivattyúknál a tengelyirányos nyomás kiegyenlítésére

Megjelent 1904. évi februá r hó ál-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 82212. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Berendezés több fokozatban dolgozó centrifugál-, turbina- és hasonló szivattyúk­nál a tengelyirányos nyomás kiegyenlítésére. HENRY B. WORTHINGTON CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 8-ika. A találmány tárgya oly centrifugál-, tur­bina- vagy más hasonló szivattyúra vonat­kozik, melynek egy közös burkolatba zárt, egymással lánczolatosan kapcsolt több hajtó­kereke van és mely több fokozatban dolgozó vagy kompaund szivattyú név alatt ismeretes, a találmány lényege pedig a szivattyúnak oly módon való kiképezése, hogy a szivaty­tyúban föllépő nyomások egymást egyen­súlyozzák. A találmány szerint az egymást követő hajtókerekeket nem választjuk el egymástól a hajtókerék agyáig érő választófal segé­lyével, hanem két szomszédos hajtókerék agyán alkalmas kiegyenlítő fölületeket ké­pezünk ki, úgy, hogy az egyik nyomóolda­lán, a másik szívóoldalán fellépő nyomással ellenkező irányú nyomás hasson a hajtó­kerék agyára. A sorozat utolsó hajtókere­kénél a nyomás a hajtókerék nyomóoldalára és a burkolat homlokfalára hat és az eme hajtókerék agya mögött ebből a czélból alkalmazott nyomáskiegyenlítőkamara egy cső útján van a szívócsővel összekötve. Hogy a hajtókerekek agya mellett a futó­hézágon át ne szivároghasson víz a nyomó vezetékből a szívó vezetékbe, a hajtókerekek két oldalán megfelelő segédszívócsatornák vannak kiképezve. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerint kiképezett három hajtókerékkel bíró, több fokozatban dolgozó szivattyú függélyes hosszmetszete, a 2. ábrán pedig a szivattyú szívóoldalának homloknézete látható. Ezen az ábrán a tok középrésze és a szívócső kitörve van áb­rázolva. Ezen rajzokon (A) a szivattyútok, mely­nek egy (B) szívó- és (C) nyomócsöve van és melynél az (E) hajtótengelyre három (D1-D2 D3) hajtókerék van fölékelve. Az egyes hajtókerekek azonos minta szerint, mint zárt csatornákkal bíró hajtókerekek vannak kiképezve, vagyis egy-egy (10) ko­rongból állanak, mely korongban a (11) szívócsatornák vannak kiképezve. A (10) korongok külső oldalán a (12) segédszívó­csatornák vannak elrendezve, melyek nyitott csatornák gyanánt vannak szerkesztve. Mint az az ily szivattyúknál általában szokás, az első (Dl) hajtókerék szívócsatornái a hajtó­kerék agyánál közvetlenül a (B) szívócsővel közlekednek, külső végükön pedig a gyűrű­alakú (dl) csatornába torkollanak, mely az első hajtókerék elvezető csatornáját képezi, megfelelően görbülő tengelylyel bir és a második (D2) hajtókerék szívpcsatornájába torkollik. Ez a második hajtókerék a vizet

Next

/
Thumbnails
Contents