32186. lajstromszámú szabadalom • Újítások gőzgépek gőzszelepein

Megjeleni J!M>5. évi február hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 32186. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Újítások gó'zgépek gó'zszelepein. HENRY R. WORTHINGTON CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 november hó 19-ike A találmány tárgyát függélyes gőzszi­vattyúk gőzelosztó szekrényein, illetve gőz­szelepein eszközölt újítások képezik, me­lyek első sorban két egymás mellett fekvő gőzhengerrel és egy himbával összekötött dugattyúrudakkal bíró szivattyúknál alkal­mazhatók. Ezek az újítások a csatolt rajzokon van­nak ábrázolva. Az 1—4. ábrán a nagy- és kisnyomású (A Al) gőzhengerek dugattyúi a (B Bl) szi­vattyúhengerek dugattyúival vannak össze­kötve, nevezetesen az (a al) dugattyúk (b bl) dugattyúrúdjai a (d dl) kapcsolódara­bok útján vannak a szivattyúhengerek (c cl) dugattyúrúdjaival kapcsolva, a kapcsolcda­rabok pedig az (x x) hajtórudak közvetíté­sével az akként ágyazott (C) himba két vé­gével összekötve, ho^y a himba a dugaty­tyúrudak pályájába bele ne nyúljon. A gőz­gép (a al) dugattyúi tehát közvetlenül hat­nak a (B Bl) szivattyúhengerek dugaty­tyúira, míg a szivattyú ép úgy, mint a himba is, teljesen tetszőlegesen képezhető ki. A (B Bl) szivattyúhengereknek a hen­gerek alsó végén kiképezett közös szívó­kamrához csatlakozó (S) szívó vezetékük és közös (D) nyomóvezetékük van, mely ugyan­psak ismert nyomókamrával közlekedik. Az (A Al) gőzhengerek egy nyitott, a szivaty­tyúhengerek fölső végétől kiinduló oszlopok által képezett (E) állványra vannak sze­relve, míg a (C) himba ágyazására a gőz­hengereket alátámasztó (G) oszlopok szere­lésére is szolgáló (N) ágyazó bakok vannak alkalmazva. Az állvány szerkezete ugyancsak tetsző­leges és a találmány szempontjából lényeg­telen. Az (A Al) hengerek közös (H) gőzelosztó szekrénye ezek között van elhelyezve és a hengerekkel legelőnyösebben egy részt ké­pez. A gőzt bevezető (I) csatorna a gőzel­osztó szekrény (i) középterével közlekedik, mely a gőzt a nagynyomású hengerbe ve­zető gőzbevezető kamrát képezi, míg a gőzt elvezető (K) csatorna a gőzelosztó szek­rény fenekén van kiképezve és a kisnyo­mású henger (k) gőzelvezető kamrájához csatlakozik. A szelepek és szelepházak el­rendezése már most a következő: A (H) gőzelosztó szekrény fölső és alsó végén, az (I) gőzbevezető csatornával köz­lekedő (i) gőzbevezető kamra két oldalán a (10) szelepházak vannak elrendezve, me­lyekben a két-két dugattyúból álló és az ide-oda mozgó (11) dugattyúrúdra szerelt (c) dugattyúszelepek mozognak. Eme du-

Next

/
Thumbnails
Contents