32186. lajstromszámú szabadalom • Újítások gőzgépek gőzszelepein

gattyúk szabályozzák az illető henger gőz be- és kiömlését, a be- és kiömlés mind­egyik henger mindegyik végén ugyanazon a vezetéken át történik. A nagy nyomású henger gőzbe- és elvezető (f f) csatornái a köralakú (1) csatornák közvetítésével a (10) szelepházakba torkollanak, a kisnyo­mású hengerek megfelelő (fl fl) csatornái hasonló módon a (10) szelepház köralakú (2) csatornái közvetítésével közlekednek a szelepház belsejében, hogy a nagynyomású hengerből jövő gőz a kisnyomású hengerbe, illetve a kisnyomású hengerből jövő gőz a (10) szelepházban kiképezett, köralakú (3) csatornáin a (K) gőzelvezető csatornába juthasson. A megrajzolt kiviteli alaknál a (11) du­gattyúrúd az (o) szelepdugattyúkkal együtt a szelepek átváltására szükséges ide-oda mozgását az (1) dugattyú egyik, illetve má­sik oldalára ható friss gőz nyomása alatt végzi, mely (l) dugattyú a (11) dugattyú­rúd egy nyújtványán van fölerősítve és a kis (12) hengerben mozog. Ez a henger a (4 és 5) csatornák útján fölső és alsó vé­gén a (6) gőz,szekrénnyel van összekötve, melyben a megfelelően vezérelt (7) tolaty­tyú mozog. Ez a tolattyú szabályozna a (6) kamra és a (k) gőzelvezető kamrával kap­csolt (8) csatorna, továbbá a (6) kamra és az (i) gőzbevezető kamrával kapcsolt (9) csatorna között az összeköttetést, mozga­tására pedig a (3) himba szolgál, mellyel a (13) forgattyú és a himba (16) peczké­vel együttműködő, beállítható (15) ütközők­kel fölszerelt (14) hajtórúd közvetítésével van kapcsolva. A jelzett kapcsolat a (7) to­lattyú elfordulását idézi elő, mikor a himba a szélső állása felé mozog. A (14) rúd a (C) himba egyik (N) ágyazóbakjába ágya­zott (25) karban van vezetve (5. ábra). Hogy már most a szelepek akkor is mű­ködjenek, mikor a (12) gőzhengerbe a gőz­bevezetés nem történik szabályszerűen, pél­dául mikor egy szelep megszorul, a (11) sze­leprúd mechanikus úton is működtethető. Egy ily szerkezet az 5—9. ábrán látható. A (11) szeleprúd alsó vége a (12) hen­gerből ennek egy tömítőszelenczéjén ki van vezetve és egy (26) emelőkarral össze van kötve, mely egyik végén a (2i) hajtórúdo i van ágyazva, másik végén a (28) rúddal van összekötve. Eme rúdon ugyancsak be­állítható (29) ütközők vannak alkalmazva, a rúd vezetésére pedig a (d) összekötő ré­szen egy (30) vezeték van fölszerelve, mely fölváltva az egyik vagy másik (29) ütkö­zőbe ütközik és így a (11) dugattyúrúdat akkor, mikor az (l) dugattyúra ható gőz erre nem képes, működteti. Az (A Al) henger alsó végén lévő csa­tornák közvetlenül a henger fenekén van­nak alkalmazva, tehát a hengerek alsó vé­gén kifúvatott gőz elő nem siet. A fölső végén pedig a csatorna a hengerfödéltől bi­zonyos távolságban van alkalmazva, úgy hogy a dugattyú a nyílások fölött elhalad, mielőtt az a lökete végpontjába elérkezett volna. Eme csatornák fölött még más (17) csatornák vannak alkalmazva, melyek köz­vetlenül a hengerfenekek alatt torkollanak be és az (f fl) csatornákkal a (18) átve­zető csatornák útján vannak kapcsolva. Ezek a csatornák a hengerbe a dugattyú fölső végállása fölött torkollanak be, úgy hogy a dugattyú a csatornákat soha el nem zárhatja, tehát mikor a dugattyúk az(ffl) csatornákat elzárták, a gőz lassú eltávozá­sát engedik meg és lehetővé teszik, hogy a dugattyú az elősiető gőznek engedve, a fölfelé irányult lökete közben elősiessen. Ezenkívül az elősietett dugattyú fölé a gőz a dugattyú lefelé mozgásánál ép úgy jut­hat be, mintha külön be- és elvezető csa­tornák volnának alkalmazva. Ebből a czél­ból a (17) csatornák és a (18) csatornák oly szűkek lehetnek, hogy a kívánt hatás biztosítására külön vezérlőtagok szüksége­sek ne legyenek és hogy a kellő gőzmeny­nyiség megszabására egyetlen, a (17) csa­tornában elhelyezett beállítható szelep elég legyen. A (18) és (17) csatornák között az átmenetet szelepek segélyéve! s:atályozhat­juk, melyek a szokásos módon, tömítősze­lenczéken átvezetett és külső végeiken a 2. ábrán látható fogantyúkkal ellátott csa­varorsók segélyével a hengereken kívül ál­líthatók.

Next

/
Thumbnails
Contents