32048. lajstromszámú szabadalom • Tejberakó berendezés vasúti kocsikhoz

Megjelent, 1905. évi január lió 34-én. MAGY. KIR SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 32048. szám. V/f. OSZTÁLY. Tejberakó berendezés vasúti kocsikhoz. GLASLR VILMOS GÉZA GAZDÁSZ PUSZTA-NOVÁKON. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát tejberakó be­rendezés képezi vasúti kocsikhoz, mely a tejnek vasúti kocsikra történő berakásánál jelentkező összes hátrányokat egyszerű szerkezete következtében teljesen beszün­teti. Az eddigi tejberakás ugyanis igen hosz­szadalmas és a tejes kannák lényeges ron­gálása mellett a forgalom gyors lebonyolí­tását is hátráltatja. Az eddig követett be­rakási módszer nem engedi meg a kocsik teljes kihasználását, azonkívül, minthogy egy kocsiban esetleg több félnek tejszállít­mánya jut berakásra, nagyon gyakoriak a kannáknak elcserélése, illetőleg a helyes kannáknak a sok közül való kiválasztása nem történhetik a kellő gyorsasággal. Mindezen hátrányokat a jelen találmány j tárgyát képező és a csatolt rajzon egy pél­daképem kiviteli alakjában föltüntetett be­rakó berendezéssel egyszerű módon telje­sen elkerüljük. A csatolt rajzon az 1. ábra a berendezés fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak elölnézete, a 3. ábra pedig egy nagyobb léptékű rész­letrajz. A tulajdonképeni berakó berendezés az (A) sinek mellé alkalmas távolságban lera­kott (B) keskeny vágányon futó, avagy sza­badon tolható (2) tolókocsiból áll, mely az (A) síneken futó (1) tejszállító kocsi mellé beállítható. Maga a (2) kocsi az ennek (10) ferde fölületén a kocsi hosszoldalára ke­resztben álló (5) síneken futó és a (4) te­jeskannákat befogadó (3) kocsikkal van föl­szerelve, melyek az (1) vasúti kocsiba való behelyezésük előtt a (6) áthidalás által hely­zetükben fogva tartatnak. A (2) kocsi — melynek lejtős része a kirakodás czéljából le is szerelhető, alkalmas számú — a raj­zon például három ily (3) kocsival van föl­szerelve és ennek megfelelően az (1) vasúti kocsi is a szokásos középső toló ajtó he­lyett három ily tolóajtóval lehet ellátva. A (3) kocsi, mint említettük, rendesen a (6) áthidaló rész által fogva tartatik, a (2) tolókocsi lejtős fölületén; a mint ezt az 1. ábra jobboldalán látható két kocsi láttatja. Ezek a kocsik azonban, ha szükséges, a (6) áthidaló rész lecsappantása által sza­baddá válnak és így a lejtős fölületről le­futhatnak, a mint azt például az 1. ábrán látható baloldali kocsi láttatja, mely az át­hidaló (6) résznek az (1) kocsi szélére való fölfektetése után az (1) kocsiba befuthat. A (3) kocsiknak a (10) lejtőn való fogva tartása a rajz 3. ábráján példaképen ábrá-

Next

/
Thumbnails
Contents