32048. lajstromszámú szabadalom • Tejberakó berendezés vasúti kocsikhoz

zolt, azonban bármely más tetszőleges szer­kezet segélyével történik. A (2) kocsival ugyanis a (6) áthidaló rész csuklósan van összekötve akként, hogy ez a (6) rész a (13) rúgó által rendesen fölcsappantott állapot­ban tartatik, mikor is a (3) kocsit föltartja. A (6) rész hátlapjához már most a (7) zsi­nór vagy efféle vezeték van erősítve, mely alkalmas módon görgőkön vezetődik és a (2) kocsi mellső falára erősített ismert szerkezetű (8) emelővel van összekötve. Ez az emelő a (11) csap körül a nyíl irányá­ban elforgatható és a kívánt helyzetben a (9) fogas körívbe becsappanó (12) záróki­lincs útján rögzíthető. Ha már most a (8) emelőt a nyíl irányában elforgatjuk, akkor a (7) zsinór meghúzásával a (6) áthidaló rész a (13) rúgó ellenében lefekszik és így többé nem akadályozza a (3) kocsit abban, hogy az a (2) tolókocsi (10) lejtőjéről le-, a megfelelő toló ajtó eltolása után az (1) vasúti kocsiba befusson. A (2) kocsi ter­mészetesen emeletesen is képezhető ki, még pedig az imént leírttal teljesen azonos mó­don, miáltal a megfelelően berendezett vasúti kocsi emeletesen is megrakható, úgy, a mint azt a 2. ábrán vonalkázottan látjuk föltüntetve. Az ily módon fölszerelt tolókocsi pod­gyász és árú kényelmes berakására, a lejtő levétele után azok kényelmes és rázkódta­tásmentes kirakására is használható. A tej berakásánál például a következő módon já­runk el: A (B) síneken futó avagy szabadon tol­ható (2) tolókocsi már készen megrakodva várja az érkező (1) vasúti kocsit, melynek oldalához odatolatik, mikor is a megfelelő (6) hídrészek lecsappantása után a tejes kannákkal megrakott kis (3) kocsik az (1) vasúti kocsiba befutnak. A (6) rész ugyanis ekkor az (1) és (2) kocsik között fönnálló szabad teret áthidalja, úgy hogy a (3) ko­csi akadálytalanul lefuthat. Mihelyt a (3) kocsi a (6) áthidalást elhagyja, ez utóbbi a (13) rúgó hatása alatt a (12) zárókilincs révén történt rögzítés megszüntetése után ismét fölcsappan és így az ily módon igen gyorsan és kényelmesen végzett berakás után az (1) vasúti kocsi és így az egész vonat a (2) tolókocsi mellett akadálytala­nül elhaladhat. Az egyes (3) kocsik mellső oldalán a szállítmány föladó, illetőleg le­adó állomását jelző tábla van elrendezve a szállítmány gyors rendezhetése czéljából. Természetes, hogy minden egyes tejet szál­lító állomásnak két ily tolókocsikészlettel kell fölszerelve lennie oly czélból, hogy míg a tejjel telt kannákkal elindított első kész­let visszajön, addig a második készlet le­gyen fölhasználható. A berendezés kiképzése természetesen nem szorítkozik csak az imént leírtra és a rajzon ábrázoltra, hanem bármely más, al­kalmas is lehet. Lényeges csak az, hogy a tejszállító vasúti kocsi mellé egy keskeny vágányon futó, avagy szabadon tolható toló­kocsi állítható, melyről az előzőleg elhe­lyezett és kannákkal telt kis, úgynevezett kannás kocsik, a vasúti kocsikba lejtős pá­lyán befuthatnak és így azokba berakhatok. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tejberakó berendezés vasúti kocsikhoz, jellemezve egy, a vasúti kocsi mellé kes­kenyvágányú síneken futó avagy szaba­don tolható és a tejes kannákat befo­gadó kisebb kocsikkal fölszerelt toló­kocsi által, melyről ezen kisebb kocsik a vasúti kocsiba befuthatnak. 2. Az 1. alatt igényelt tejberakó berende­zés egy kiviteli alakja, jellemezve az ál­tal, hogy a vasúti kocsi mellé keskeny­vágányú síneken futó (2) tolókocsi a vasúti kocsi felé lejtős (10) fölülettel van ellátva, melynek (5) sínéin a tejes kannákkal megrakott és a (6) áthidaló rész által legördülés ellenében bizto­sított (3) kocsik állanak, úgy hogy a (6) áthidaló résznek valamely tetszőle­ges szerkezettel a (13) rúgó ellenében történő lecsappanásánál a vasúti és a toló kocsi közötti tér át van hídalva és így a (3) kocsi a lejtőről a vasúti ko­csiba akadálytalanul begördülhet. il rajzlap melléklettel.) p allas részvénytársaság nyomdája ouoapeste*

Next

/
Thumbnails
Contents