31974. lajstromszámú szabadalom • Fölfúható űr segélyével előállított homorú falrendszer

Megjelent 1905. évi jatiuar hó 19-én. MAGY. ^gg. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31974. szám. IX/h. OSZTÁLY. Fölfúható ür segélyével előállított homorú falrendszer. FORTUNY MARIANO ÉS GUY ALFRÉD SZÍNPADI DÍSZÍTŐK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 9-ike. A jelen találmány tárgya egyszerű vagy összetett, a gömbnek, hengernek, polyeder­nek vagy máseffélének részét tevő homorú falrendszer, mely két koncentrikus vagy párhuzamos fölűlet által határolt fölfúható ür segélyével létesül akképpen, hogy ha ezen ür fölfúvatik. felveszi a kívánt alakot. Az ilyen homorú falakat színpadi be­rendezéseknél alkalmazzuk, hogy pl. az eget a látóhatárig vagy egy templom kupo­láját föltüntessük. Hasonlóképpen alkalmaz­hatók ezen falak a fényképészetben és ál­talában mindazon esetekben, amikor egy homorú háttérre van szükségünk valamely jelenet előidézésére, történjék ez bármilyen i tetszőleges czélból. A leírandó rendszert arra is használhatjuk, hogy hangverseny­terem számára homorú falat készítsünk, illetve általában olyan falat állítsunk elő, mely alkalmas alakkal bir akusztikai hatások előidézésére vagy javítására. Az ilyen homorú fal tetszőleges színűre festhető, általában azonban fehéren hagyjuk, oly czélból. hogy közvetetten vetítés vagy visszaverődés útján különböző szíut vehes­sen föl, ami különösen gyakran szükséges színpadokon. Azonban az alkalmazás ezen módjai és az alkalmazás részletei nem ké­pezik ezen szabadalom tárgyát, mely lé­nyegileg egy homorú fölületnek fölfúható ür segélyével való előállítására vonatkozik. Ezen fal alakja rendeltetéséhez képest vál­tozik. Ha pl. a színpadon az eget akarjuk áb­rázolni, az a teljes gömbf'ölűlet egy negyedé­nek alakjával fog birni és pedig ha szük­séges, bizonyos részek elhagyásával, vagy pedig ilyenek hozzáadásával, mely részek egyébként gömb-, henger-, vagy sokszögű alakkal bírhatnak, sőt síkok is lehetnek. Ezek a módosítások esetről-esetre változnak. A találmány ismertetése czéljából azt az i esetet irjuk le, mikor az eget akarjuk ábrá­zolni. A mellékelt rajz olyan homorú fölű­letet tűntet föl, mely a gömbnek kb. egy negyedét teszi és egy hengeres fölűlettel van kombinálva. Az 1. ábra a jelen találmány szerinti szín­padi berendezést tüntet föl sematikusan és távlatban; a 2. és 3. ábra ezen készüléket elölnézet­ben és függélyes metszetben tűnteti föl; a 4. ábra a készülék külső nézete oldalról nézve; az 5. ábra a készüléket összerakott állapot­ban tűnteti föl; a

Next

/
Thumbnails
Contents