31942. lajstromszámú szabadalom • Légmentesen elzárt elektromos oszlop mozdulatlan folyadékkal

Megjelent 1905. évi január hó 13-án. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEIIIÁS 81942. szára, vil/g. OSZTÁLY. Légmentesen elzárt elektromos oszlop mozdulatlan folyadékkal. DELAFON PHILIPPE GYÁROS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 augusztus hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát légmentesen el­zárt elektromos oszlop képezi, melynek fo­lyadéka mozdulatlan, vagyis melyben az elektrolyt egy pépszerű masszával van egyesítve. Ezen oszlop jellemző vonását az elektró­dák elrendezése, kombinációja és szerelése, továbbá a pozitív elektródát képező két szénnek az oszlop belsejében az alább le­írandó módon párhuzamosan való kapcso­lása képezi. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy teljes oszlop függélyes met­szete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, az ele­meket borító födélnek és gyantarétegnek elhagyása után, a 3. és 4. ábra az oszlop pozitív elektródá­jának és szerelési módjának nagyobb lép­tékben rajzolt elölnézete és alaprajza, az 5. és 6. ábra a negatív elektródának szintén nagyobb léptékben rajzolt hasonló két nézete. Mint a rajzokból látható, az oszlop pozi­tív elektródája két lapos (a) széndarabból áll (3. és 4. ábra), melyeknek két lapján a lapos (b) elektrolyt-tömbök foglalnak he­lyet. Mindegyik szénlemezt és a vele szom­szédos tömböket egy könnyű (c) szövetbu­rok veszi körül, melyet a (d) fonalak tar­tanak helyükön (1. ábra). A pozitív elektródát képező két szén egy­mással párhuzamosan van kapcsolva, éspe­dig egy az oszlop belsejében elrendezett vezető test segélyével, mely a következő módon van összeállítva. Az (a) szenek fejére egy alkalmas min­tában egy-egy olvasztott fémből (előnyö­sen zinkből) álló fogót öntünk. Az egyik szén (e) fogója, mely az (f) sarkszorítót hordja, a másik szén (g) fogójának meg­felelő szelvénnyel bír, úgy hogy a két fogó egymásra illeszthető s elegendő a két fo­gót a (h) helyen összeforrasztani (3. ábra), hogy a két szén összeköttetése tökéletes legyen. Az összekötés ezen módja a két elek­tróda viszonylagos elhelyezésében bizonyos szabadságot enged meg, a mennyiben az (e g) fogók megfelelő részei egymáson el­csúszhatnak s a kívánt helyzetben for­raszthatók össze. Ha az így összekötött szeneket az oszlop belsejébe helyezzük, könnyen beláthatjuk, hogy a szenek az elemek kezeléséből vagy a védőburok minden elmozdulásából eredő rendetlenségtől meg vannak védve. A sark­szorító a burkon áthatol, úgy hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents