31942. lajstromszámú szabadalom • Légmentesen elzárt elektromos oszlop mozdulatlan folyadékkal

— 2 — utóbbi szerelése a két szén elektromos ösz­szeköttetését semmikép sem befolyásol­hatja. Az elem negatív elektródája S-alakú ke­resztmetszettel bíró (i) zinklemezből áll (6. ábra), mely a rajz szerint két U-alakú zinklemezből állítható össze. A negatív (k) sarkszorító ezen zinklemezre van erősítve. A föntebbi elektródákkal bíró elem egy (1) fadobozba van zárva, melybe a pépszerű elektrolytot öntjük. Ez utóbbira egy (m) szigetelő réteget (például gyantát vagy effélét) helyezünk, mely az elem fölső ré­szét teljesen elfödi. Végül az (n) födőt he­lyezzük a dobozra, mely az elem két sark­szorítójának átbocsátására szolgáló nyílá­sokkal van ellátva. Azonkívül az (l) doboz valamely védőburkolattal, például lakkal, viaszos vászonnal stb. vehető körül. A negatív és pozitív elektródáknak egy­| mástól való elszigetelése czéljából üveg­. bői vagy más szigetelő anyagból készült (o) | gyöngyök találnak alkalmazást, melyek a ! pozitiv elektróda két részét összekötő (d) I fonalra fölfűzve, a kellő helyeken vannak elrendezve (1. és 4. ábra). Magától értetődik, hogy az ismertetett oszlop egyes részeinek alakja, méretei és elhelyezése, úgyszintén az elektródák és az elektrolyt milyensége is változhat, a nél­kül, hogy ez a találmány lényegét érintené. SZABADALMI IGUNY. ! Légmentesen elzárt elektromos oszlop moz­dulatlan folyadékkal, jellemezve az elek­tródáknak oly módon való összeállítása és szerelése által, hogy a pozitiv elek­tródát alkotó két rész az elem belsejé­ben párhuzamosan van egymással kap­csolva. 1 rajzlap melléklettol : 0ALLA8 RÉBZVÉN i ! ÁflSASÁö NYOWOÁJA B^OAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents