31863. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet mótorkocsik számára

Megjelent 1904. évi deczember hó 29-éii. KIR. MAGY SZABADALM. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31868. szám. XXW'J. OSZTÁLY. Hajtószerkezet motorkocsik számára. SZYMANSKI ARTHUR ÁLLAMI HIVATALNOK WIEN BEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 május hó 27-ike. Jelen találmány tárgya hajtószerkezet motorkocsik számára, melynek czélja az, hogy a kocsi hajtására fölhasznált erő rneny­nyisége bizonyos határok között mindenkor alkalmazható legyen az erőszükséglethez. E czél elérése végett a találmány szerint a mótor több, egymástól független henger­rel szereltetik föl, melyek együttesen vagy külön-külön gyakorolhatnak behatást hajtó­gép gyanánt a járműnek közös hajtóten­gelyére. Evvel az éretik el, hogy a jármű csekély erőszükségletnél csak egyetlen, míg ellenben nagyobb erőszükségletnél több, egyidejűleg működő henger segélyével tart­ható üzemben. Czélszerű egyszersmind a szerkezetnek oly elrendezést kölcsönözni, hogy mindenik hengertengely egy-egy kap­csolással legyen fölszerelve, melynek beik­tatása révén az illető kapcsolással össze­köttetésben álló s a jármű közös hajtó­tengelyén elrendezett közlőmechanizmus az illető hengertengellyel szilárd kapcsolatba hozatik s egyszersmind e kapcsolás beik­tatása alkalmával egy-egy mindenik hen­ger számára külön-külön alkalmazott emel­tyűszerkezet közvetítésével az illető hen­ger számára a hajtóközeg bevezetésére ren­delt nyílás, illetőleg szelep is megnyittatik. Robbanó motorok alkalmazásánál egyszer­smind ugyanazen emeltyűszerkezet eszközli a gyújtókontaktus beállítását is. A mellékelt rajzlapokon a találmány tár­gyának egy kiviteli alakja van föltüntetve, két robbanó mótor, illetőleg henger alkal­mazása mellett, hol az 1. ábra a találmány értelmében kiképe­zett, motorkocsik számára rendelt hajtó­szerkezetnek fölülnézete, a 2. ábra ugyanennek részleges oldalnézete s részben metszete, a 3. ábra homloknézet, hol egyes részek metszetben vannak föltüntetve, míg a 4. ábra nagyobb léptékben szerkesztett részletrajzot mutat be. A jármű keretével megfelelően összekap­csolt közös (1) burkolatra két (2) henger van ágyazva. A két (3) tengely egyik vé­gén egy-egy (4) lendkerékkel, míg másik végénél egy-egy súrlódó kapcsolással van fölszerelve, mely kapcsolásnak egyik (5) fele szilárdan van a (3) tengelyeken meg­erősítve, míg másik fele, mely az ábrákon (6)-tal jelöltetik, egy (7) fogaskerékkel szintén szilárdan összekapcsolva, az illető (3) tengelyen lazán eltolható. A két (7) fo­gaskerék állandóan belekapcsolódik a (8) fogaskerékbe, mely a (9) tengelyen ékelve van, hol az utóbbi tengely a jármű kerekeit

Next

/
Thumbnails
Contents