31853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aczél előállítására

Megjelent 1904. évi deczember hó 29-én. MAGY. „JW KIR SZABADALM l wSS HIVATAL SZABADALMI LEI RAS B1853. szám. XII/e. OSZTÁLY. Eljárás aczél előállítására. DE MOYA JÓSÉ MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya eljárás aczél elő­állítására a Thomas, Bessemer, Siemens-Martin vagy más olyan módszerek szerint, melyek a visszaszenesítés elvén alapszanak. Az eljárás foganatosításánál a fémfürdőhöz először nátrium- és káliumsók keverékét adjuk, mely pl. 50 rész klornátriumból, 25 rész salétromból és 25 rész klorkáliumból állhat és pedig minden touna fémhez 2 kg.-t adunk ezen keverékből, oly czélból, hogy azt folyós állapotba hozzuk. Az alkalmazott sók úgy választandók meg, hogy a kemen­czebélés káros befolyásolást ne szenvedjen, így pl. fluor-vegyületek mellőzendők. A sókeveréket az öntő üstbe adagoljuk, miáltal a salak alkalikus sók képződése folytán hígfolyósabb lesz. Ezen anyagok hozzáadása után a salak ugyanoly hígfolyós lesz, mint az olvasztott fém és a sókeverék hozzáadása által ezenkívül a fürdő hőmér­séklete tetemesen emelkedik. A visszaszenesítéshez való szén beveze­tése czéljából tetszőleges szenet alkalmaz­hatunk. A legjobb eredményeket azonban egy különös fajtájú antracittal érjük el, mely «carmoya» név alatt ismeretes és mely kb. a következő összetétellel bír: szilárd szén ... ... ... 75% illó anyagok... ... ... 6% | hamu... ... ... ... ... 18% i víz... ... ... ... ._, lo /„ I Más hasonló fajtájú antracitot is használ-1 hatunk. Ezen antracit főelőnye abban áll, hogy hamujában nagymennyiségű mangánt tartalmaz, mely 2—6%-ot tehet. A mangán, mely az antracit útján a fürdőbe kerül, tisztító anyag szerepét játssza, a mely te­kintettel a bekövetkező kéntelenítésre és a hígfolyós szilikátok képződésére, igen becses ; ezen szilikátok a fémfürdő salakjából kelet­keznek és a fürdő fölszinére kerülnek. Ha megkisérelnők, hogy a visszaszenesí­téshez való szenet közvetlenül adjuk a folyós aczélhoz, akkor a szén részben elégne, a nélkül, hogy a kívánt szenesítést előidézné. Hogy azonban bizonyos mennyiségű szenet biztosan juttathassunk a fémbe, szükséges a visszaszenesítéshez alkalmazandó anyagot előzetesen meghatározott súlymenuyiségek­ben zsákokba vagy más burkolatokba cso­magolni és ezen állapotban körülbelül egyenlő időközökben az öntőüstbe dobni és pedig akkor, a mikor az aczélfürdő fölszine az öntőüstben kb. 25—50 cm. magasságban áll.

Next

/
Thumbnails
Contents