31820. lajstromszámú szabadalom • Kefetartó elektromos gépek számára

Megjelent lí)04. évi deczember lió 20-án. MAGY SZABADALMI KIR H IVATAL SZABADALMI LEI RAS 81820. szám. Vll/g- OSZTÁLY. Kefetartó elektromos gépek számára. THE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 5-ike. Jelen találmány tárgya elektromos gépek kefetartóira vonatkozik. A találmány tárgyát egy oly alakkal és méretekkel bíró kefetartó létesítése ké­pezi, mely akkor alkalmazható, ha korlátolt tér áll csak rendelkezésre, például, ha a kommutátor kerülete körül nagyobb számú kefét kell elrendezni. A jelen találmány értelmében a kefe egy öntvényben keskeny oldalával mozgathatóan van elrendezve és egy vagy több rúgó se­gélyével nyomásnak van kitéve, mely rú­gok oly módon vaunak elrendezve, hogy a kefére a kefe mozgássíkjával párhuzamos síkban vagy síkokban hatnak. A rúgók sza­bad vége czélszerűen tömbökkel van ellátva, melyek oly módon vannak elrendezve, hogy egy a kefe külső fölületére erősített lemezre fekszenek. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra a kefetartó és kefe oldalnéze­tét, a 2. ábra fölülnézetét és a 3. ábra előlnézetét mutatja. A kefetartó (1) öntvényének egyik vége egy (2) tartóval van ellátva, melynek segé­lyével meg van erősítve és egy (a rajzon föl nem tüntetett) tartó- vagy gyűjtőgyűrú által van tartva; a kefetartó öntvény to­vábbá egy megfelelő alakú és méretű, a (4) szénkefe befogadására szolgáló (3) nyí­lással vagy vezetőközzel bír, melyben a szénkefe oly módon van elrendezve, hogy keskeny oldalával a kommutátor henger felé mozgatható. A (4) kefe külső oldalával az (5) foglalat segélyével, — mely a kefe oldalainak hosz­szában egy darabon lenyúlik és a kefével (6) csavarok által van összekötve, — egy (7) keresztalakú lemez áll kapcsolatban, mely a (8) gyűrű alakjában fogantyúval bír a kefének a kommutátor hengertől való el­távolítása czéljából, mi mellett a (7) lemez külső vége egy (9) toldattal bír, mely üre­gekkel van ellátva; utóbbiakban a (10) shunt-vezetők végei vannak ágyazva, míg ezen shunt-vezetők másik vége az (1) önt­vényen elrendezett (11) toldatokban levő mélyedésekbe vannak behelyezve. A (7) lemez két (12 és 13) karja a kefe külső fölületének hosszában terjed és ezen fölületen nyugszik, míg ezen karokra merő­legesen (14) karok ágaznak el, melyek mű­ködése a következőkben van leírva. Az (1) öntvény (2) tartójában két (15)

Next

/
Thumbnails
Contents