31813. lajstromszámú szabadalom • Villámhárító berendezés légvezetékek védésére

Megjelent li)()4. évi deczember hó 20-áti. MAGY. KIR SZABADALMI III VATAL SZABADALMI LEI RAS 31813. szám. VII/s. OSZTÁLY­Villámhárító berendezés légvezetékek védésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 22-ike. Elektromos légvezetékekhez kapcsolt gé­peknek és berendezéseknek a légköri kisü­lések hatása ellen való megvédésére a légvezeték és föld közé villámhárítókat kap­csolunk be. Ily módon kapcsolt villámhárítók átmeneti ellenállásának azonban igen cse­kélynek kell lennie, mert ellenkező esetben a villám nem megy a villámhárítón a földbe, hanem a légvezetéken át az ehhez kapcsolt gépeket és más berendezéseket veszélyez­teti. Viszont a villámhárító kis átmeneti el­lenállásának az a következménye, hogy a villámhárítónak egymáshoz közel fekvő sar­kai kisülés közben elégnek, vagy hogy azok között por és más idegen anyagok lerakó­dása következtében rövidzárlat létesül. Találmányunk tárgya egy oly berendezés, mely eme most jalzett hátrányok elkerülé­sére alkalmas és mely lényegében abból áll, hogy .1 légvezeték egyes szakaszokra van osztva, a szakaszok között pedig indukciós ellenállások vannak bekapcsolva. Az induk­ciós ellenállások sarkaitól elágazó vezeté­kekbe vannak az egyes villámháritók pozi­tiv sarkai bekapcsolva, eme villámhárítók negat v sarkai pedig földre vannak kapcsolva. EltKtromos vasutak légvezetékei már más okokból is egyes szakaszokra vannak osztva és eme szakaszokat vonalszigetelők szigete­lik egymástól, míg a szakaszok között ve­zető összeköttetést vonalkikapcsolók létesí­tik. A légvezeték — mely a munkavezetéket képezi — egyes vagy összes szakaszai táp­láló vezetékek útján (2. ábra (B) szakasz­határ) vannak az áramkörbe kapcsolva, mely elrendezésnek az a czélja. hogy a munka­vezetékben a feszültség veszteségeket kis­sebbíthessük és hogy egyes szakaszokat azok árammentessé tétele czéljából teljesen kikapcsolhassunk. Viszont más légvezetékek­nél, például a fejlesztőteleptől a transzfor­mátor állomáshoz vezető vezetékeknél a légvezetéket nehézség nélkül lehet szaka­szokra osztani, hogy a villámhárítókat a találmány szerint bekapcsolhassuk. A szaka­szokat - melyeket ekkor ismét vonalszige­telők segélyével lehet egymástól szigetelni — ebben az esetben közvetlenül az induk­ciós ellenállásokon át kapcsolhatjuk egymás­sal, vagyis nem alkalmazunk sem vonalki­kapcsolókat, sem külön tápláló vezetékeket (1. ábra). Az indukciós ellenállás a vezetéken folyó egyenárammal vagy szokásos gyakoriságú váltakozó árammal szemben észrevehető ellenállás gyanánt nem szerepel, azonban a

Next

/
Thumbnails
Contents