31652. lajstromszámú szabadalom • Segédírógép összegző gépekhez

Megjelent 1904. évi november lié 1 S-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 31652. szám. IX/O. OSZTÁLY. Segédírógép összegező gépekhez. CRAM ED WIN BEECHER KONSTRUKTEUR ST.-LÜUISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát egy segédíró­gép képezi, a melynek segélyével az össze­gező gép számjegyeihez fölváltva, gépirást is függeszthetünk, miként az például szám­lák, kimutatások stb. kiállításánál szüksé­ges. Ezen czélból a papiroshengert olymódon elmozgathatóan erősítjük az összegező gép állványára, hogy egyik állása mellett maga az összegező gép számai, másik állása mel­lett pedig az írógép betűi nyomtathatók a p ;>irosra. A.z összegező gép egyik tartójára erősí­tett segédíró gép egy billentyűs és egy betűkerékkel van ellátva, a mely azután, hogy egy betűs beosztás fölött elmozgat­ható állítókar segélyével beállíttatott, a billentyű egy emeltyűrendszere segélyével a papiros hengerhez szoríttatik egyidejű tovamozgatás mellett. A találmány tárgya a mellékelt rajzon a következő módon van föltüntetve: 1. ábra a se^édírógép oldalnézete az ösz­szegező gép egy részével; 2. ábra a gép elölnézete; 3. ábra a gép fölülnézete kisebb lépték­ben; 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonalán átmenő metszet nagyobb léptékben; 5. ábra a szerkezet egy részét mutatja nagyobb léptékben; 6. ábra a 4. ábra 6—6 vonalán átmenő metszet; 7. ábra a betűbeosztás fölülnezete; 8. ábra a segédírógép keresztmetszete az összegező géppel kapcsolatban. A (10) összegező gépszekrény (11) ke­reszttartójára van erősítve a (12) papiros­henger átforgatható kerete. A teljes vo­nallal jelölt állásánál (1. ábra) az írógép­pel való írásra áll készen, míg a szakado­zott vonallal jelölt állás az összegező gép­pel való írásnak felel meg. Az összegező gép állványa a (11) kereszttartóhoz (17) csavarok segélyével hozzáerősített (14 és 15) állványokból, azoknak (16) párkányle­mezéből és a fogazott (18) keresztrűdból áll, mely két utóbbi az állványokat egymás­sal összeköti. Az állványok közé van ágyazva a (19) orsó, a mely körül a két (20 20) karon nyugvó nyomtató készülék kilenghet. Az orsót körülvevő (22) csavarrúgó állan­dóan fölfelé szorítja a (20) karokat. A két (20) kar mindegyikének végcsapjához csuk-1 lósan van erősítve egy-egy (25, illetőleg I 26) szögemeltyű, a melynek fölfelé álló karját (29) kivágásánál fogva a két áll-I ványból kiálló (28) peczek vezeti. Ezen ka-

Next

/
Thumbnails
Contents