31652. lajstromszámú szabadalom • Segédírógép összegző gépekhez

2 — rokba van két végével ágyazva a (30) orsó, • a melyen a (48) ék alkalmazása folytán hosszirányban eltolható (49) betűs kerék ül (2. ábra). A (30) orsóra szilárdan van fölerősítve a (31) kúpkerék és két (82) állítógyűrű, a melyek között a laza (33) gyűrű van az orsóra helyezve. Ezen gyűrűre támaszkodik a függélyes (34) tengely, a melyre a (35) hüvely van helyezve és ez alul a (31) fogaskerékbe kapaszkodó (36) kúpkereket, fölül meg a (37) homlokkere­ket hordja. A (37) homlokkerék a (38) fo­gas szegmentbe kapaszkodik, mely a (39) csapjával (3. ábra) a (16) párkánylemez j (40) nyúlványára van ágyazva. A szegmen­tet elforgathatjuk a (42) betűbeosztás fö­lött mozgó (41) állítókar segélyével és ezen elforgatás a föntebb leírt fogaskerékátté­tel segélyével átvitetik a betűs kerékre. A betűbeosztás megegyezik a betűs kerék betűivel. Az állítókar laza járását a (45) csúszórúgó akadályozza meg. A (37) hom­lokkerék megfelelő darabbal szélesebb, mint a helyben álló fogasszegment, mivel ezen kerék résztvesz a mozgó rendszer kilen­géseiben, a mi a (34) tengelynek és a laza j (33) gyűrűnek fönt leírt kapcsolata által | lehetővé van téve. A betűs kerékkel az (50) csillagkerék és a (47) agy (4. és 6. ábra) áll kapcsolat­ban, a mely utóbbit az (53) csúsztató pofá­nak két (51 és 52) gyűrűje fogja körül. Ezen csúsztató pofa a (27) sínen vezette­tik, a mely a (25 26) szögemeltyűpárnak két alsó karja közé van erősítve. Az (51) gyűrűnek egy nyúlványa a betűskerék alá nyúló két (57 57) festékhengert hordja. Az (52) gyűrűnek két (59) nyúlványába el­forgathatóan van ágyazva a (60) tengely (4. ábra). Ezen tengelyen ül a csillagkerék bevágásaiba illő (61) zárókar és egy máso­dik meghajlított (62) kar, a mely közvet­lenül a fogazott (18) keresztrúd fölött vég­ződik. Az által, hogy a (62) kar meggör­bített részével a csúsztatópofa lemezének két (63 és 64) kivágásán át vezettetik, a lemez a kart meghatározott magasságban tartja a (18) fogasrúd fölött. Ha a (25) szögemeltyű alsó karjára csuklósan erősí­tett (71) billentyűs rudat lenyomjuk, akkor előbb a (62) kar éri a fogasrudat, miköz­ben a (60) tengelynek oly kilengést kölcsö­nöz, melynek folytán a (61) zárókar bele­kapaszkodik a csillagkerékbe és ez által a betűs kerék, mely közvetlen ezután a pa­piroshengerre nyomatik, biztosítva van el­forgatás ellen. A billentyű lenyomásával egyidejűleg a csúsztatópofáról ferdén alá­nyúló és hegyével a fogasrúdba kapasz­kodó (65) kilincs fölfelé leng ki, miáltal a csúsztatópofa a betűs kerékkel együtt aki­lengési ív magasságának megfelelő darab­bal eltolatik, vagyis egy foggal továbbít­tatik. A kilincs kilengését a nyomtató be­rendezésnek legmélyebb állása mellett a (66) ütköző határolja. A kilincs (67) pecz­kénél fogva fölemelhető a (69) csapra tá­maszkodó (68) emeltyű segélyével akkor, a midőn a nyomtató készüléket balra vissza akarjuk tolni. A billentyűrúd a (16) párkánylemeznek (72) kivágásán nyúlik át (5. ábra) és a szi­lárd (73) nyomóbillentyűn kívül, a mely a betűk nyomtatására szolgál, még egy mozgó (75) billentyűvel is el van látva, a melyet akkor használunk, a midőn a nyomtatóké­szüléket egy-egy foggal jobbra akarjuk to­vábbítani, a nélkül, hogy betűt akarnánk nyomtatni. Ezen czélból a (75) mozgóbil­lentyű a billentyűrúdra ágyazott kis emel­tyűnek egyik (74) karjára van erősítve, míg ezen emeltyűnek másik, rövidebb karja egy orrot képez, a melynek külső élét a (77) rúgó egy síkban tartja a billentyűrúd élé­vel, miáltal ezen orr a nyomtató billentyű használata esetében fönnakadás nélkül át­haladhat a (72) kivágáson. Ha ellenben e helyett a továbbító billentyűt nyomjuk le, akkor a (76) orr előreugrik és megakasztja a billentyűrúd lenyomását a (72) kivágás­nál. Ez által a rúd játéka annyira megrö­vidül, hogy a betű nem nyomatik a papiros­hoz, de a továbbító szerkezet működésbe jön. A 8. ábrán a papiroshenger azon állásá­ban van föltüntetve, a melynél az össze­gező gép számai nyomtathatókapapirosra. Az összegező gép berendezése a jelen ta-

Next

/
Thumbnails
Contents