31557. lajstromszámú szabadalom • Berendezés oscillatorikus áramok létesítésére

Megjelent 1904. évi november lió lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Wg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 31557. szám. VH/g OSZTÁLY. Berendezés oscillatorikus áramok létesítésére. COOPER HEWITT ELECTRIC C° CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 19-ike. • A jelen találmány tárgyát berendezés ké­pezi oly oscillatorikus elektromos áramok létesítésére, mint amilyenek a sodrony nél­küli táviratozásoknál alkalmaztatnak, továbbá ezen áramok segélyével való energia ki­sugárzására. A jelen találmány tárgya nem­csak a sodrony nélküli táviratozásnál, ha­nem más czélokra is igen előnyösen alkal­mazható. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak sematikus rajza ; a 2. és 3. ábrák módosításokat láttatnak. Az ábrákban (1) egy transzformátort je­löl, melynek (2) primértekercselése alkalmas periódusú, pl. 60 cyklusú váltakozó árammal tápláltatik. A (3) szekundértekercselés akként van göngyölve, hogy kivánt potenciált, pl. 10.000 voltot szolgáltasson. A (3j szekundér­tekercselés végei a (4- és 5) sodronyok se­gélyével a (8) szikrapálya vagy árammeg­szakító (6), illetve (7) végvezetőivel vannak összekötve. Ez utóbbiakkal és a (3) szekun­déi-tekercseléssel a (9) kondenzátor van pár­huzamosan kapcsolva. Az egyik sodronyba, pl. az (5) sodronyba, a (10) fojtó cséve van | igtatva, mely viszont a (11) kondenzátorral | van párhuzamosan kapcsolva. A (9) konden­| zátornak kisülő áramköre a (9) szikrapályán ' és a (10) fojtócsévén keresztül van zárva és akként van megszerkesztve, hogy oscilla­torikus periódusa egyenlő legyen a (12) kon­denzátor és a (12) fojtó cséve oscillato­rikus periódusával. Ezt úgy érhetjük el, hogy a (11) kondenzátor kapacitását akként módosítjuk, hogy a (9) kondenzátor kisülé­sénél a (10) fojtó cséve induktancia kisü­lése a (11) kondenzátorban az áramkör ki­sülési periódusával egyenlő periódussal oscil­láljon. Ily módon a (11) kondenzátor önmű­ködően teljesen vagy részben helyettesíteni fogja az áramkör és a (9) kondenzátor ka­pacitását, miáltal a (8) szikrapályában az oscilláció elkerültetik. A (10) fojtó csévével induktív viszonyban a (12) cséve van elrendezve, melynek egy része a (10) fojtó csévével közös lehet és egyik vége a (13) föld vezetékkel van össze­kötve. A (12) cséve akként van méretezve, hogy azon maximális potenciálemelkedést vagy rezonnanciaemelkedést szolgáltassa, mely elméletileg oly kapacitást és induktan­ciát képvisel, mely a primér áramkör hullám­hosszának egy negyedével egyenlő. Ilyen

Next

/
Thumbnails
Contents