31557. lajstromszámú szabadalom • Berendezés oscillatorikus áramok létesítésére

körülmények között a (12) cséve (14) végé­nél a potenciál az ilyen (12) cséve által elérhető maximális rezonnanciaemelkedést képviseli. Nagyobb potenciál elérése czéljából egy terciér (15) vezetőt alkalmazunk, melynek kapacitását és induktanciáját akként választ­juk meg, hogy ezek közel egyenlők legye­nek a (12) csévéivel. Ezen terciér vezető egyik végét a (12) csévével sorosan kap­csoljuk, úgy hogy egyik (16) vége szabad maradjon. A (15) vezetőt a (12) csévével nem hozzuk induktív viszonyba. Azt találtuk már most, hogy a (16) végnél a potenciál a (14) vég potenciáljának kétszeresét teszi ki, mivel a (12) csévének és a (15) vezető­nek potenciálja összegezve jelenik meg. A terciér (15) vezető vagy cséve, vagy alkalmas hosszúságú egyenes sodrony, vagy cső, vagy pedig bizonyos számú sodrony által képeztetik, ahol is az egyedüli föltétel csak az, hogy kapacitása és induktanciája olyan legyen, hogy a kellő periódus bizto­síttassák. A 2. ábrában föltüntetett elrende­zés általában véve hasonló az 1. ábráéval, csakhogy itt a (9) kondenzátor két (91 és 92) részre van osztva, melyek a (10) fojtó­cséve végeivel vannak összekötve, míg a (11) kondenzátor a (10) csévével párhuzamo­san van kapcsolva. A (10) cséve itt a (12) csévétől független, lehet azonban azt az 1. ábrában leírt módon is elrendezni. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél a primér áram­kör oscillatorikus lehet és a (8) szikrapályá­tól függetlenül oscillálhat. A (11) konden­zátor eltávolítása után a (9) vagy (91) vagy (92) kondenzátor és a (10) cséve között föl­lépő oscillació szükségképen a (8) szikra­pályán is föllép. Egy kondenzátornak kisülése oscillatori-4L kus, midőn (R2) kisebb, mint —, ahol R az ellenállást, L az induktanciát és a C a kapa-4L citást jelöli. Midőn R2 nagyobb —-nel, ak­kor oscilláció nem lehetséges. E szerint os­cillációk lehetővé tétele czéljából R-nek le­hetőleg kicsinynek kell lennie. R-et úgy tekinthetjük, mintha oly energiamennyiséget képviselne, mely vagy a primér vagy a sze­kundér áramkörben abszorbeáltatik vagy megsemmisíttetik. Ha a szekundér áramkör induktanciáját akként választjuk, hogy az a primér áramkör ellenállása által fölemész­tett energiával közel egyenlő energiameny­nyiséget abszorbeálja és ha «R» az imént jelzett föltételeknek megfelelően van vá­lasztva, akkor a (8) szikrapályán vagy más interruptornál csak kis veszteség lép föl, amennyiben az energia a (12) szekundér csévébe transzferáltatván, a szikrapályán az oscillaciók megakadályoztatnak. Ha az áramot az áramkörön belül csak kevés energiaveszteség mellett szabadon os­cillatoriku3sá tesszük, az ilyen kisülés által előidézett oscillációk kevésbé gyorsan múl­nak el ós így inkább vannak kitéve azon lehetőségnek, hogy az azok megerősítésére kellően szabályozott következő kisülés által erősbíttessenek. Ha a szekundér áramkör oscillatorikus és a primér áramkör energiát juttat bele foko­zatosan még mielőtt a szekundér áramkör oscillációi kinyomulnak, akkor a szekundér­ben az oscillációk annyira növelteinek, hogy az energiakisugárzás mértéke egyenlővé lesz azon mértékkel, amilyenben az energia abba bevezettetett. Ezen jelenség hasonló ahhoz, midőn egy nagy harangból kis kala­páccsal gyors egymásutánban való meg­ütés által igen nagy rezgést létesítünk. Minthogy a gyakorlatban nehéz a primér áramkört a szekundér áramkörrel pontos összhangba hozni, azért ajánlatos az áram­köröket akként beállítani, hogy a primér oscillációk a szekundér áramkör oscillációi­nál rövidebbekké váljanak. Ily esetben a primér áramkör az energiát a kellő időben szolgáltatja át és saját periódusát betartja. Azáltal, hogy a szekundér áramkört oscil­latorikussá tesszük és azt a (9) kondenzá­tort, a (8) szikrapályát és a (10) csévét tar­talmazó primér áramkörnek periódusával közel összhangba hozzuk, a (12) szekundéi­áramkörben tetemes oscillatorikus elektro­mos energiát halmozhatunk föl ég ennek

Next

/
Thumbnails
Contents