31480. lajstromszámú szabadalom • Menetszabályozó berendezés elektromotorok számára

Megjelent 352 i>01. évi október lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 31480. szám. Villa- OSZTÁLY. Menetszabályozó berendezés elektromótorok számára. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁBOS PITTSBURGBAN ÉS ASFINWALL MINTUBN LAJOS ELEKTROTECHNIKUS W1LKINSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát menetszabályozó berendezés képezi elektromótorok, il). elek­tromosan hajtott járművek és vonatok szá­mára. A berendezés egy igen egyszerű szer­kezetű főkontrollerrel és egy mótorkontrol­lerrel bír, mely több egymástól függetlenül működő, az áramkört megszakító és záró szerkezetet tartalmaz, melyek a főkontroller beállításához képest akként működnek, hogy az általuk befolyásolt motornak vagy moto­roknak önműködő gyorsítását eszközlik. A jelen találmány a következőkben példa­képen elektromosan hajtott járművek vagy vonatok menetszabályozására való alkalma­zásban fcgjuk leírni és pedig oly foganato­sításban, melynél a kontroliéi-kapcsolók pneu­matikusan működtetnek és a pneumatikus működtetés egy battériával gerjesztett elek­tromágnesek segélyével történik. Magától értetődik azonban, hogy a jelen találmány tisztán elektromágneses úton működtetett kapcsolók elrendezése esetében is alkalmaz­ható. A jelen találmányt továbbá két mo­tornak akkénti szabályozására való alkal­mazásában fogjuk leírni, hogy ezen motorok vagy sorosan, vagy párhuzamosan kapcsol­tassanak és ezáltal az általuk hajtott jár­művek vagy vonatok menetsebessége mó­dosíttassék; természetes azonban, hogy a jelen talámány akár egy, két vagy több motorral bíró egyetlen jármű menetének szabályozására, vagy pedig nem járműveket hajtó, hanem más czélra szolgáló motorok szabályozására is alkalmazható. A mellékelt rajzokban az 1. ábra két motor szabályozására alkal­mas berendezés sémáját láttatja, a 2. ábra a berendezés egyik elemét képező mótorkontroller metszetét láttatja, a 3—6. ábrák részletrajzok. A mint már említettük, a jelen találmány a jármű vagy vonat menetsebességének mó­dosítása czéljából a motorok párhuzamos és soros kapcsolására és áramkörükben vagy áramköreikben alkalmazott ellenállások mó­dosítására egymástól függetlenül működte­tett kapcsolóknak alkalmazását czélozza, el­lentétben az eddig alkalmazott kontrollerek­kel, melyeknél a mótoráramkörben végezendő különböző műveletek foganatosítására egy dobon elrendezett kontaktusokat helytálló rögzített kontaktusokkal hozunk érintkezésbe. A mótor kontroliéi1 elrendezésének és mű­ködési módjának ezen változása természete­sen az áramköröknek és az ezeket befolyá­soló berendezésnek lényeges módosítását vonja maga után. Maga a mótorkontroller különbözőképpen

Next

/
Thumbnails
Contents