31397. lajstromszámú szabadalom • Melegvízfűtési berendezés

Megjelent 19. év i október hó 36-áii. MAGY. ^ KIR SZABADALMI l|g|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 31897. szám. 11/h. OSZTÁLY. Melegvízftítési berendezés. WILHELM BRÜCKNER & G° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 24-ike. A találmány tárgya egy melegvízfűtési berendezés, melynek czélja az, hogy a vi­zet 100° C-nál magasabb hőmérsékletre he­víthessük föl, továbbá, hogy a csőhálózat­ban keringő víz keringési sebességének fo­kozásával a csőkeresztmetszetet is kisebbít­hessük és eme két körülmény következté­ben az egész berendezést jóval olcsóbbá tehessük. A csatolt rajzokon az 1. ábra példaképen a találmány egy ki­viteli alakjának sémáját tünteti föl, míg a 2—4. ábra ennek különböző módosításait [ ábrázolja. Az 1. ábrán (h) a víz fölhevítésére szol­gáló kazán, melynek fölső végétől az (n) cső vezet a zárt (w) tartályhoz, úgy hogy a (h) kazánban 100° C-nál magasabb hőfokig föl­hevített víz az (n) csövön a (w) tartályba folyik. A (w) tartály fölső részétől kiinduló (nl) cső két ágra oszlik, ezek közül az (n2) ág a kiter­jedést megengedő edény alsó részébe (víz­terébe), az (n3) ág pedig annak fölső ré­szébe (gőzterébe) torkollik. A kiterjedést megengedő (r) edényben rendesen az (1) szintig van víz. A berendezés többi része a közönséges vízfűtési berendezések megfelelő részével egyezik meg, nevezetesen (m) a fűtőtestek­hez vezető elosztócsövek, (p) pedig a vissza­vezetőcsövek, melyeken a lehűlt víz a ka­zánba folyik vissza. Eme (p) visszavezetőcsövek azonban nin­csenek egy közvetlenül a kazánba torkolló csővel összekötve, hanem a (q) emelkedő­csőhöz kapcsolódnak, mely a kiterjedést megengedő edény alatt elég mélyen elhe­lyezett ponton torkollik az (u) csőcsonkba, mely egyrészt a lefelé vezető (v) cső útján i a kazánnal, másrészt pedig a kiterjedést megengedő edény fölső részétől kiinduló és a csőcsonkban lévő vízbe merülő (t) cső útján a kiterjedést megengedő edény gőz­terével, illetve az (n3) csővel közlekedik. A (t) merülőcsőnek nem kell okvetlenül a lefelé vezető csőbe torkollania, hanem — mint pl. a 2. ábrán látható — az emelkedő­csőbe is torkolhat. A kazántüzelés szabályozására szolgáló sematikusan jelzett (o) berendezés az (f) cső útján áll a kiterjedést megengedő edény fölső részéve], a gőztérrel kapcsolatban. A berendezés működési módja a kö­vetkező :

Next

/
Thumbnails
Contents