31325. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó berendezés hőerőgépekhez

Megjelent 11)04. évi október lió 12-én. MAGY. SZABADALMI' SZABADALMI LEI RAS 81325. szára. V/D/2. OSZTÁLY. Szabályozó berendezés hőerőgépekhez. JULES GBOUVELLE ET H. ABQÜEMBOUBG CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 27-ike. A találmány tárgyát hőerőgépek szabá­lyozó berendezése képezi, melyre az jel­lemző, hogy a tüzelőanyag bevezetését sza­bályozó szelep egy membrán hatása alatt áll, ez utóbbi egyik oldalára a mótorhen­ger szívókamrájában uralkodó nyomás, má­sik oldalára pedig a külső légnyomás hat. A csatolt rajzokon az 1. ábra a szabályozó berendezés semati­kus elrendezési rajza, a 2. és 3. ábra a szabályozó berendezés­nek két egymásra merőleges sík szerint vett függélyes metszete és a 4. ábra a légbebocsátó szeleppel fölsze­relt vezérlő forgattyú függélyes metszete. Az 1. ábrán látható (a) mótorhenger a (b) csövön, — melybe a (c) karburátor is betorkollik — szívja be a robbanó keve­réket, a mennyiben a motordugattyú eme (b) csőben minden löketénél a levegőt bi­zonyos mértékben megritkítja, még pedig annál nagyobb mértékben, minél gyorsab­ban jár a mótor. A (b) csőben föllépő nyomáscsökkenés a (d) berendezésben is érvényesül, a mennyi­ben a (b) csőtől egy (e) cső ágazik el. Ez a (d) berendezés a 2. és 3. ábrán látható és egy tokból áll, melyet a hajlékony (j) membrán oszt két kamrára. A fölső kamra a külső levegővel, az alsó kamra ellenben a mótorhenger szívó terével közlekedik, úgy hogy a motordugattyú szívó löketénél a (j) membrán lefelé behajlik. Eme behajlás nagysága az (f) rúgó feszültségétől, to­vábbá a henger szívóterében uralkodó nyo­más és a külső légnyomás különbségétől függ, tehát a membrán csak akkor fog le­felé behajlani, mikor ez a nyomáskülönbség a rúgó feszültségénél nagyobb. A membrán behajlásait a mótor tüzelő­anyagvezetékébe beiktatott szelep (h) sz:­lepkúpjának mozgatására hasznosítjuk, mely szelepkúp rúdja a membrán egy központi kamrájába nyúlik és itt egy (g) tekercs­rúgó közvetítésével van a membránnal a rajz szerint oly módon összekötve, hogy a tekercsrúgó a membránt ne terhelhesse, hanem a szeleprúdnak egyenes irányban való mozgását akkor is megengedje, mikor a membrán nem hajlik központosán be. A membrán alatt uralkodó légritkítást a gépész egy vezérlő művel befolyásolhatja, mely keze ügyében van elhelyezve és mely­nek (i) szelepe segélyével a íj) membrán alá tetszőleges mennyiségű levegőt vezet­het be. A membrán alatt lévő kamra térfogata jóval kisebb lehet, mint a membrán fölött

Next

/
Thumbnails
Contents