31229. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos üzemű felvonógépeknél, melyeknél az elektromótort a teher bevezetése közben a teher felvonását előidéző irányban a folyó, szabályozható erősségű áram táplálja

Megjelent 1904. évi október hó 3-án. MAGY. SZABADALMI Km HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 81229. szám. V/f. OSZTÁLY. Berendezés elektromos üzemű fölvonógépeknél, melyeknél az elektromótort a teher leeresztése közben a teher fölvonását eló'idézó' irányban folyó, szabályozható eró'sségű áram táplálja. SIEMENS-SCHUGKERT-WERKE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNK­TER HAFTUNG CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 márczius hó 23-ika Minden motor á?tal hajtott fölvonó gép­nél gondoskodni kell oly berendezésekről, melyek segélyével a leeresztett teher moz­gását tetszés szerint szabályozni lehet. Eb­ből a czélból igen gyakran súrlódófékeket alkalmaznak, melyeket a szükséglet szerint többé-kevésbbé meg lehet húzni. Elektro­motorok alkalmazásánál azonban maga a mótor használható föl a mozgás fékezésére, minthogy a kapcsolás megváltoztatásával a mótor a mozgás létesítésére és fékezésére egyaránt használható. Míg az egyenáramú motoroknál a fegy­verzetáramkörnek ellenállás bekapcsolása mellett történő rövidzárásával atehermoz­gáesebességét majdnem tetszőleges, de a gyakorlati szempontokból szükséges hatá­rokon belül föltétlenül lehet szabályozni, a forgóáramú mótor — ha az a teher le­felé mozgásának megfelelően van kapcsolva — ezt a mozgást csak akkor kezdi fékezni, mikor a rotor sebessége a szinkrón sebes­ségét túllépi. Hogy már mosta forgóáramú mótor segélyével a lefelé nwgó teher se­bességét ngyanesak tetszőleges mértékben csökkenthessük, azt a teher fölfelé moz­gásának megfelelően kell kapcsolni és — rendesen a rotoráramkörbe kapcsolt sza­bályozó ellenállások segélyével — a mo­tort akként kell szabályozni, hogy a teher lefelé mozgása által létesített forgatónyo­matékkal ellentétes forgató nyomatéka az előbbinél kisebb legyen. A forgóáramú mótor alkalmazásából azon­ban oly hátrány folyik, mely a fölvonó gép működtetését megnehezíti. Ugyanis ha a szabályozó-ellenállás egy bizonyos részét bekapcsoljuk, a két ellentétes forgatónyo­maték egymással egyenlővé válik és ebben a labil egyensúlyi állapotban a mótor ép oly könnyen indulhat az egyik, mint a má­sik irány felé forgásnak, tehát ha a sza­bályozó ellenállást a teher sülyedésének megfelelően kapcsoljuk be, mindig meg van a lehetőség arra, hogy a motort helytelen irányban indítsuk forgásnak, mi legalább is nem kívatos és a kezelésnél könnyen ad "bizonytalanságokra okot. A következőkben leírt berendezés czél'a eme hátrány meg­szüntetése. Ez a berendezés lényegéb.n egy a motor­nak a teher emelését előidéző forgását ak-

Next

/
Thumbnails
Contents