31006. lajstromszámú szabadalom • Fonókártoló

Megjelent lí)04. évi szeptember !i ó 13-án . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JgW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 81006. szám. XI V/a/l. OSZTÁLY. Fonókártoló. DBUBY WILLIAM HENBY MÉBNŐK WALTHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 2-ika Jelen találmány tárgyát fonókártoló ké­pezi, melynél a kártolódobról jövő fátyolt váltakozva elrendezett tárcsák segélyével vesszük le szalagok alakjában, amelyek között a fátyolszalagnak fonalakká való átváltoz­tatására szolgáló tangencziális és függélyes irányú szíjak vannak elrendezve és melynek segélyével a fonalat nyújtás és fonás segé- \ lyével folytonos műveletben állítjuk elő. A találmány tárgyát oly javítások képe­zik, melyek segélyével a fönt jelzett gép egyszerűsíttetik, munkaképessége növelte­tik, eg3r es részei pl. a fonószíjak és a nyújtó­hengerek gyorsan és biztosan kezelhetők, egyenként beállíthatók és helyezhetők üze­men kívül vagy üzembe, anélkül, hogy a gép többi részeit meg kellene zavarni. Egy másik újítás lehetővé teszi bélelt fonál előállítását, mely abban áll, hogy bélés gyanánt szolgáló fonalat a kártoló­dobról leszedett fátyolszalagokkal körül­fonjuk, úgy hogy a bélésfonalat a leszedő­tárcsák előtt harántirányban vezetjük oly közel, hogy a leszedőtárcsák fölületét érint­sék, mire a fonalat a fonószíjak közé, innen pedig a nyújtóhengerekhez vezetjük. A bé­lésfonalakat a fonószíjak gyorsan forgatják a leszedőtárcsák fölületén, úgy hogy az ezen lévő fátyol rostjai a bélésfonált bebur­kolják, mely burkolat azután a nyujtóhen­gerek és a fonószíjak hatására a bélés­fonálra fonatik. A találmány tárgyát képező gép a mel­lékelt rajzban egy példaképeni foganatosí­tási alakjában van föltüntetve, melyen 1. ábra oldalnézet, 2. ábra a gép túlsó oldalának nézete, 3. ábra előlnézet egyes részek elhagyá­sával, 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszet, 4a. ábra a csévélőszerkezet fonalvezetőit hordó részeket mutatja, 5. és 5a. ábra a fonó- és nyújtószerke­zetet ábrázoló részletek, 6. ábra két fonókeret és a szomszédos részek távlati képe, 6a. és 6b. ábra a fonókeret alsó részé­nek oldal- és hátulnézete, 7. ábra a fonószíjak munkáját támogató tű és az ezt hordó tűpajzs távlati képe, 7a. ábra a tűt a tűpajzshoz erősítő gömb­csukló képe, 8. ábra a csévélőszerkezet papircsévéinek tartására szolgáló csap távlati képe, 8a. ábra ezen csap végnézete részben metszve az akasztószerkezet föltüntetése czéljából,

Next

/
Thumbnails
Contents