29988. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés közvetlenül melasszá való szirupfőzésre

Megjelent 1904. évi május lió 3-án. MAGY. dg* KIR SZABADALMI f|j||HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29988. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés közvetlenül melasszá való szirupfőzésre. KOHN MORITZ GYÁRIGAZGATÓ WEGSTÁDTLBEN (CSEHORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1903 november hó 25-ike. -Jelen találmány tárgyát oly eljárás és a hozzátartozó berendezés képezi, melynek segélyével a szirup kavaróművek és refri­geransok alkalmazása nélkül közvetlenül melasszá főzhető. A találmány lényege abban áll, hogy a szokásos fekvő vagy álló vákuum­készülékekben, melyek tetszőlegesen kígyó­vagy csőfűtéssel lehetnek ellátva, az előzőleg fölmelegített szirup - töltőanyagba levegőt vagy más hűtőközeget vezetünk a töltő­anyag lehűtése czéljából. Miután a készülékben a légszivattyú ki­kapcsolása által a légköri nyomás az ismert módon, kiegyenlíttetett, a besűrített töltő­anyag fölmelegíttetik, a ini az ismert módon, vagy pedig az alább leírandó s egyúttal a hűtőközegnek a szirup-töltő­anyaghoz való vezetésére szolgáló beren­dezés segélyével történik. Ha a töltőanyag már eléggé fölmelegít­tetett, kezdetét veszi a lehűtés, mely czélra a szokásos készülékeknél alkalmas módon bebocsátott levegő szolgál. Ezen lehűtés után a vákuumkészűlékbe előzetesen meg­határozandó mennyiségű és megfelelő hő­mérsékű melasz szivatik be, azután a főzet lebocsáttatik és azonnal czentrifugáltatik. A közönséges vákuumkészűlékek ezen czélra minden akadály nélkül alkalmazhatók, ha azokba valamely alkalmas módon levegő vezettetik. Hogy azonban a lehűlés gyorsabb legyen, külön ezen czélnak megfelelően szerkesztett készülékek alkalmaztatnak, míg a meglévő készülékek a szükséges beren­dezéssel könnyen elláthatók. így pl. álló készülékekbe, mint a mellé­kelt rajz 1. ábrája vázlatosan keresztmetszetben mutatja, az ismeretes (B) kavarószerkezeten kívül még egy szintén forgó (A) kígyócső van beépítve, melyen keresztül a hűtőközeg (levegő vagy víz) vezettetik, vagy pedig a 2. ábrabeli kiviteli alak szerint a forgó (B) kavarószerkezet üreges test gyanánt van kiképezve, mely egyúttal a hűtőközeg vezetésére is szolgál. A 3. ábra egy további, azonban csak lég­hűtésre alkalmas kiviteli alakot mutat, mely­nek lényege abban áll, hogy a forgó (B) kavarószerkezet változatlan marad, ellenben a mellett egy köralakban meghajlított s a közös (D) cső útján egymással közlekedő, merev (C) csövekből álló rendszer van el­rendezve, melyen keresztül a hűtőlevegő bevezettetik. Ha hűtőközeg gyanánt vizet alkalmazunk, a hűtőcsövek (1. és 2. ábra) változatlanok maradnak s ezen kiviteli alakoknál, mint

Next

/
Thumbnails
Contents