29876. lajstromszámú szabadalom • Gázgenerátor

Megjelent 1904. évi április hó 18-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 29876. szám. II/e. OSZTÁLY­Gázgenerátor. SOCIÉTÉ ANONYME POUR LA PRODUGTION ET L'EMPLOI DE LA VAPEÜR SURCHAUFFÉE CZÉG GHALON-SUR-SAONEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 24-ike. A találmány tárgya a generátorok oly kiképezése, mely ezek hatásfokát javítja és az égő anyaghoz torkolló légbevezető nyílások falait a megolvadás, a nyílásokat pedig a salakkal való eltömődés ellen védi. A találmány szerint ezt a czélt akként ér­jük el, hogy a légbevezető nyílások körül a tüzelőanyag lepárlásánál képződő ned­ves, éghető gázokat vezetünk, ily módon a jelzett helyeket lehűtjük és a nyílások kö­rül az égés hevességét kisebbítjük. A ned­ves gáz alkalmazása azt is biztosítja, hogy az izzó tüzelőanyag a vizet és kátrányt folytonosan bontja, ama hátrányokat pedig, melyek a vízhűtéses légbevezető csövek­nél föllépnek, teljesen elkerüljük, neveze­tesen állandóan azonos összetételű gázt ál­lítunk elő. A csatolt rajzon a találmány szerint szerkesztett generátor függélyes metszete látható. A generátornak a tüzelőanyag föl­vételére szolgáló, kettős csonkakúpalakú (1) tére van, melynek fölső részén egy vagy több, alkalmas (23) födél segélyével zárható (2) töltőgarat van kiképezve. A gázfejlesztéshez szükséges levegőt a (3) csövön a (4) nyíl irányában fúvatjuk be. A levegő a tüzelőanyagon át hatol és az (5) övben égeti el a tüzelőanyagot, míg a (6) övben képződő lepárlási termékek a (7) nyílásokon át a (3) csövet körülvevő (8) palástba jutnak, 'ebben a (9) nyíl irányá­ban végighaladva, az (5) elégető övbe jut­nak, honnan a (10) nyilak irányában áram­lanak a (11) térbe és itt a részleges el­égéstől származó gázokkal keverődnek. Az így keletkezett gáz a (12) tüzelőanyagot fölhevíti és azután összetételének válto­zatlanul maradása mellett a külső (14) pa-i lást (13) nyílásán távozik. Ez a palást : belső fölületén tűzálló és hőszigetelő (15) I fallal van bélelve, mely a hőveszteségek csökkentésére szolgál. A generátor (16) rostélyának közepén a (17) rostélykúp se­j gélyével elzárható nyílás van kiképezve, a I rostélykúpot egy (18) emelő segélyével le­| het mozgatni, hogy a salakot a (19) sa­lakaknába ürítsük, melyet a (20) tisztító­) ajtón át lehet tisztítani. A (3) légbevezető j cső fölső végén a (21) födél van kiképezve, mely lehetővé teszi, hogy a tüzelőanyagot az üzem. kezdetén petróleum beöntésével meggyújtsuk. A (14) paláston több, a raj­zon nem ábrázolt nyílás és födél van al­kalmazva, hogy a generátort üzemzavar esetén kiüríthessük. A generátor alakja és

Next

/
Thumbnails
Contents