29635. lajstromszámú szabadalom • Szénafordító- és gereblyézőgép

Megjelent 1904. évi márczius lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29605. szám. X/a. OSZTÁLY. Szénafordító és gereblyéző gép. SUTOR BERNÁT LAKATOSMESTER NIEBÜLL/M DEEZBÜLLBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát képező gép úgy a széna fordítására, mint annak össze­gereblyézésére szolgál, a mihez eddigelé két külön gép volt szükséges. Ezt azáltal érjük el, hogy a gereblye több kisebb gereblyé­ből áll, melyek egy harántgerendán forgat­hatóan vannak megerősítve, úgy hogy azok, ha a szénát fordítani akarjuk, a haránt­gerendához képest, mely ekkor a haladási irányra merőlegesen áll, 45° fokú szög alatt állíthatók be, míg ha a gépet gereblye gyanánt akarjuk használni, a harántgeren­dát a haladási irányhoz képest 45 fokú szög alatt állítjuk be, amikor is az egyes gereblyék a harántgerenda irányába esnek és így egy közös egyesített gereblyét ké­peznek. A mellékelt rajzon a jelen találmány sze­rinti gép egy foganatosítási példában van bemutat\ , és pedig az 1. ábrán szénaforgató, a 2. ábrán pedig gereblye gyanánt szolgáló állásban, a 3. ábra metszet a 2. ábra A—B vonala szerint. A gép olyképen van berendezve, hogy az (a) gerendát a (g) rúdvilla (m) förgettyűjén rézsútos állásba rögzíteni lehet. Az (a) ha­rántgerendán (n) gyűrűk vannak megerő­sítve, melyeken az egyes gereblyék (b) ge­rendái, melyek egy az (a) harántgerenda egész hosszára kiterjedő közös gereblyévé egyesíthetők, minden tetszőleges szög alatt rögzíthetők. A (d) futókerekek fölvételére szolgáló (o) csapok az (a) gerendán olyképen vannak megerősítve, hogy azokat az (a) ge­rendához képest a 2. ábrán bemutatott hely­zetbe beállíthatjuk. Az (a) gerendába beerő­sített (z) gereblyefogak oldalt vannak gör­bítve s egy közöa, ferdén álló csavarvonal irányába esnek, úgy hogy minden gereblye­fognak illetve csavarvonalrésznek vége a szomszédos fog felé néz. Ha a gépet az 1. ábra szerinti állásban széna fordítására használjuk, az (a) haránt­gerenda a (g) rúdvillára és így a haladási irányra is merőlegesen áll. Az egyes gereb­lyék (b) gerendái az (a) gerendához képest 45 fokú szög alatt vannak a hozzájuk tar­tozó (n) gyűrűkön rögzítve. A (z) fogak a haladási irányhoz kissé ferdén állnak s végeik oldalra a szomszédos fogak felé néznek. A széna az egyes gereblyék által ezeknek ferde állása következtében oldalt tereltetik, amellett azonban a gereblyefogak balra néző vége folytán, melyek az eke kormánylapátjához hasonlóan működnek, egyszersmind meg is fordíttatik úgy, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents