29545. lajstromszámú szabadalom • Villamos óra

Megjelent 1904. évi márczius hó 3-án. SZABADALMI LEÍRÁS 29545. szám. VII/c. OSZTÁLY. Villamos óra. carruthers józsef sándor mechanikus st. jamesben. Pótszabadalom a 28489 sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 márczius hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát a 28489. szánni szabadalomban védett hajtószerkezettel el­látott villamos óra képezi, melynél a szer­kezetnek elektromos úton való működtetése és szabályozása következtében a hajtói'úgó el van hagyva úgy, hogy az óra fölhúzá­sával járó kellemetlenségek is elkerültetnek, amennyiben az óra járásának időtartamát csakis az alkalmazott galvánelem, például Leclanché-elem élettartama szabja meg, mely az óra hajtására elegendő energiát képes szolgáltatni. A mellékelt rajzok a találmány tárgyát tüntetik föl, és pedig az 1. ábrán a találmánybeli óra homlok­nézete és alsó részének metszete, a 2. ábrán pedig az előbbire merőleges met­szet látható, míg a 3—6. ábrák egyes részleteket mutatnak, még pedig a 4. és 5. ábrán nagyobb lépték szerint jajzolva. Az óra egy (b) számlappal ellátott (a) \ szekrényben foglal helyet, melyben a (c) inga szokott módon van fölfüggesztve. Ezen inga a (d) hengert vagy súlyt hordja, mely a (dl) csavar segélyével állítható be. Az inga egy (e) lágyvas fegyverzetben vég­ződik, mely egy vagy több (f) elektromág­nes mágnesterében leng, ahol ezen mág­nesek (fl) lágyvasmagjai az alább leírandó módon zárt áramkör által gerjesztetnek, illetve vesztik el mágnességüket az áram­kör megszakítása alkalmával. Az (a) szekrény falából két (h, hl) tartó vagy kar áll ki, melyek meghasított végük­ben rugalmas (h2, h3) lemezeket tartanak elszigetelve, ahol ez utóbbiak mindegyike platinából álló (h4) kontaktuscsúcsokkal van ellátva. A rugalmas (h2, h3) lemezek a (h, hl) karok hasítékaiban pontosan beál­líthatók a kellő helyzetbe s abban (h5) szár­nyas csavarok segélyével rögzíthetők. A (c) ingán egy föl s alá mozgatható (j) szán van elrendezve, melynek a kivánt magasságban való rögzítésére a (jl) csavar szolgál. A (j) szánra az egyik oldalon egy nyitott (j2) szelencze van erősítve, melyben egy (j3) lemez lóg (4. ábra. Ezen szerkezet rendel­tetése abban áll, hogy a (j3) lemez kellő időközökben a (h3) rugóhoz ütközzék és azt ! lenyomja, úgy hogy ez utóbbi a (h2) rúgó­val érintkezésbe jusson, ellenben az inga visszatérése alkalmával a (j3) lemez anél­kül haladhasson el a (h3) rúgó fölött, hogy arra nyomást gyakorolna. A (h3) rugótól egy (g) sodrony valamely áramforrás, pél­dául galvánelem vagy telep egyik sarká­hoz, a (h2) rúgótól pedig egy (gl) sodrony

Next

/
Thumbnails
Contents