29525. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő a levegő előmelegítésére és az utóbbinak gázokkal való benső keverésére szolgáló berendezéssel

Megjelent 1904. evi márczius hó 3-á<i. MAGY. ^ KIR UH SZABADALMI fÉlfif III VATAL SZABADALMI LEIRAS 29525. szám. II/e. OSZTÁLY. Gázfejlesztő a levegő előmelegítésére és az utóbbinak a gázokkal való benső keverésére szolgáló berendezéssel. OBERHAMMER JÓZSEF GYÁROS INNSBRUCKBAN ÉS AXDORFER GOTTFR1ED TECHNIKUS WILTENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly gázfejlesztő képezi, mely a levegőnek előnyös előniele- ' gítésére és az előmelegített levegőnek a fejlődött gázokkal való benső keverésére szolgáló berendezéssel van ellátva, minek következtében egyrészt a tüzelőanyag, — ; füst- és korommentes elégés által — tel­jesen kihasználtatik, másrészt a hő a fo- i gyasztás helyére szabályozható mennyiség­ben szállított levegő előmelegítésére szin­tén kedvezően használható ki. A mellékelt rajz a gázfejlesztőt tünteti föl, és pedig az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán alaprajzban, míg a 3. ábra a fúvókák elrendezését mutatja. : A tüzelőanyag elégetésére szolgáló (a) tartány alul az ismert módon (b) rostély­lyal, fönt pedig a (c) födőben (d) elvezető csővel van ellátva, melyen keresztül a ge­nerátorban fejlődött gázok (szénoxyd) a fo­gyasztás helyére vezettetnek. A gázfejlesztésre szükséges levegő az (f) nyíláson közvetlenül a hamúaknába lép, míg a gázoknak a fogyasztás helyén való teljes elégetésére szükséges s lehetőleg ma­gas hőmérsékre előmelegített levegő a gáz­fejlesztő köpenye körül elrendezett (g gl gll) gyűrűs csatornákba vezettetik, melyek közül a legalsó (g) csatorna egy villasze­rűén szétágazó cső útján a (h) légvezeték­kel, a legfölső pedig az (i) kibocsátó cső­vezetékkel áll összeköttetésben. A legalsó (g) csatorna a villaalakú cső két ága kö­zött meg van szakítva s a köpenyben egy elzárható nyílás van kiképezve, mely a rostély tisztítását lehetővé teszi. A gyűrűs csatornák diametrálisan átellenes helyeken állnak egymással összeköttetésben, úgy hogy a (h) csövön belépő légáram két részre oszlik, melyek mindegyike a generátor kö­penyének egyik felét áramolja körül, míg a legközelebbi csatornába való átlépés he­lyén a két légáram ismét egyesül, aztán újból megoszlik, ismét egyesül stb., végül pedig a legfölső (gll) gyűrűs csatornából az (i) szállócsőbe lép. Az (m n) fúvókák a gázvezeték (1) fúvó­kájához hasonló szerkezettel bírnak, a hol az egyik (m) fúvóka az (1) fúvókától balra, a másik (n) fúvóka pedig jobbra esik. Az összes fúvókák függélyes helyzetűek s mindegyik előtt csekély távolságban egy­egy (o) pálcza van elrendezve, melyhez a

Next

/
Thumbnails
Contents