29425. lajstromszámú szabadalom • Készülék érczek gazdagítására

Megjelent 1904. évi február lió 18-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29425. szám. XII/b. OSZTÁLY. Készülék érezek gazdagítására. THE WILFLEY ORE CONCENTRATOR SYNDICATE LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 31-ike. A jelen találmány érezek gazdagítására szolgáló készülékre vonatkozik, mely készü­lék az ismert himbáló vagy lengő készü­lékek typusához tartozik, a hol az érezek gazdagítása egy lökésszerűen ide-odamoz­gatott keret vagy lap segélyével történik. Ezen készülékeknél a zúzóból kikerült iszapot a lapon az eleven erő mozgatja tova, mikor is az érez, mely a legnagyobb faj­súllyal bír, a legnagyobb előretolódást szenvedi. Ily módon a durva érez a fino­mabb. meddő kőzettől elkülöníttetik, miután a durvább érez a vele közölt eleven erő folytán nagyobb mértékben löketik előre. A finomabb érez egy bizonyos része, mely bír ugyan a szükséges fajsúllyal, azonban nem elegendő nagyságú és nem elég alkal­mas alakú, hogy a durvább érezdarabokhoz hasonlóan tovamozgattassék, ekkor az ér­kőzet finomabb, meddő kőzetével keveredve marad és így kárba vész. A jelen találmány tárgyát képező készü­léknél az érezgazdagítás ezzel ellenkező módon történik; ezen készüléknél a fino­mabb érez tartatik vissza, mely a szükséges fajsúllyal bír, hogy leülepedhessék, de nem olyan nagyságú és alakú, hogy az eleven erő által tovamozgattassék, míg a meddő kőzet a mozgólap lengései által tovalöketik és ily módon eltávolíttatik. Hogy a nagyobb fajsúlyú és finomabb érczet visszatarthassuk, a mozgólap szövettel, fonadékkal stb. van födve, mely drótból vagy egyéb hasonló anyagból áll, vagy egyéb módon a czélnak megfelelően egyenlőtlenségekkel van ellátva, melyeken a nagyobb fajsúlyú és finomabb érez fogva marad, ellenben a durvább és kisebb fajsúlyú kőzetdarabok a lap fölületén tovamozognak. A jelen találmány egy olyan készülékből áll, mely a most ismertetett módon műkö­dik, melynél tehát egy egyenlőtlenségekkel ellátott lap lökésszerűen ide-oda mozog. A készülék úgy van szerkesztve, hogy az említett lap egy csigákon futó végnélküli szalagból stb. áll, mely a lengés irányára merőlegesen folytonosan tovamozgattatik. A zúzóból jövő iszap adagolása emellett a szalag mozgási irányában hátul fekvő ké­szülék végen történik, míg ellenben a ké­szülék mellső végén öblítővíz vezettetik be, hogy az érkőzet meddő kőzetének utolsó finomabb részecskéit, mely az eleven erő folytán el nem távolodott, lemossa. A most ismertetett készülék egy példa gyanánt választott foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van bemutatva, a hol is: 1. ábra a készülék fölülnézetét,

Next

/
Thumbnails
Contents