29311. lajstromszámú szabadalom • Eljárás selyemhez hasonló fényes nyomtatási hatások előállítására

!"eljelent J904. évi január hó 30-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29311. szám, XI V/e. CSZTÁLY­Eljárás selyemhez hasonló fényes nyomtatási hatások előállítására ENGLISCHE WOLLENWAAREN-MANUFACTUR (VORM. OLDROYD & BLAKELEY) CZÉG GRÜNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 jonius hó 14-ike. Eddig selyemhez hasonló fényes nyom­tatási hatásokat főképen finoman porított, alkalmas kötőanyagban lebegő fémeknek fölnyomtatásával készítettek. Minden előnye mellett ezen módszernek két elvi hibája van ; az első abban áll, hogy a gyakorlatban hozzáférhető fémporok között egyetlen egy sincs, mely valóban fehér szinű volna; különösen a szóban forgó czélra leginkább alkalmazott aluminiumpor minden körülmé­nyek között kékesszürke. Ennek következ­ménye, hogy a fémpor módszernek alkal­mazásával nem vagyunk azon helyzetben, hogy világos szöveteken tiszta fehér színt ál­líthassunk elő. Fémporral nyomtatott nyomta­tási hatások csak sötét szöveteken látszanak az ellentét folytán, fehéreknek. A módszer második hibája abban áll, hogy lehetetlen fémporral tetszőleges színárnyalatokat nyom­tatni, hanem azon színárnyalatokra vagyunk korlátozva, melyekkel a kereskedelemben előforduló, befuttatási színekkel vagy anilin­festékekkel megfestett fémporok bírnak, A kátrányfestőanyagokkal megfestett fém­porok továbbá még azon hátránnyal bírnak; hogy miután a festék csak a fölületükön van ennélfogva dörzsölésnél n festék leválik és az alatta fekvő fém láthatóvá lesz. A kötőanyag festésére itt gondolni nem lehet, mert először is a fémporok szá­mára használt kötőanyagok nehezen fest­hetők jól és másoeszor mert az ilyen, nagy nehézségekkel megfestett kötőanyagban le­begő fémpor a színt megváltoztatja és bizonyos körülmények között teljesen hatás­talanná teszi. A rögzítő anyagok megfesté­sénél tehát ez esetben vagy igen csunya­színű vagy színüktől teljesen megfosztott árúkat kapunk. A jelen eljárás ezen hátrányok meg­szüntetésére szolgál és segélyével világos alapon tiszta fehér selyemhez hasonló, fényes hatásokat készíthetünk és képesek vagyunk ilyen hatásokat tetszőleges, tel­jesen a kelmefestőtől függő színekben elő­állítani. Az eljárás elve czellulozának és a czellu­lozaszármazékainak és finoman porított csil­lámnak közös hatásán alapszik. A 18,911. számú német birodalmi szaba­dalmi leírásból ismeretessé vált a szövetre ragasztott csillámnak alkalmazása. Ismeret­len azonban azon hatásos és minden tekin­tetben állandó eredmény, melyet a csillám és czellulozaszármazékoknak a jelen bejelen­tésben igényelt együttes hatása eredményez.

Next

/
Thumbnails
Contents