29295. lajstromszámú szabadalom • Gőzkazán

Megjelent 1904. évi január hó 30-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ||||| HI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29295. szám. V/q/'-í. osztály. Gőzkazán. VILLIERS ED W ARI) CECIL TENGER ÉSZFARA NCSNOK ÉS SMITH W1LLIAM HAYNET JOGTUDÓS WINDSORBAN. A BZabad.tlom bejelentésének napja 1003 j&nuir hó 31 ike. Jelen találmány tárgya nagy feszültségű gőz fejlesztésére szánt, főleg hajókazánnak alkalmas, kombinált füstcsöves gőzkazá­nokra és ezeknek különösen azon typusára vonatkozik, melynél a tüzelés fölött több, egymással csövek segélyével összekötött hengeres kazán több sorban van elrendezve. Az egyes kazánokon füstcsövek vannak át­vezetve, melyeken a tűzgázok keresztül áramolnak. A jelen találmány, mely nem­csak csoportos, hanem egyedül álló kazá­nokná is alkalmazható, főleg az által tű­nik ki, hogy a kazán tartalmának az átve­zetett fűtőcsövek segélyével belülről való hevítésével egyidejűleg a kazán külső fa­lát is hevítésnek vetjük alá. A mellékelt rajzokon a jelen találmány tárgya példaképen kettős gczkazáncsopor­ton van bemutatva. Az 1. ábra balfele oldalnézetben, jobbfele pedig függélyes hosszmetszetben ábrázolja ezen gőzkazán csoportot; a 2. ábrának balfele metszet az 1. ábrának A—A vonala irányában, míg jobbfele elöl­nézete a kazáncsopoitnak. Az ezen rajzokban bemutatott kombinált kazáncsoport három egymás mellett elren­dezett, de egymástól elkülönített (a) tü­zelőteret tartalmaz, melyek egy közös (b) elégési kamrával közlekednek. Minden egyes (a) tüzelőtér fölött egy vízszintesen fekvő hengeres (c) kazán van elrendezve. Ezen (c) kazánok, melyek a csoportnak legalsó so­rát képezik, előnyösen aczéíöntssű (d) áll­ványokon nyugszanak és pedig (e) csapok segélyével, melyek a kazánköpenyre szö­gecselt lemezeken szilárdan vannak elren­dezve. E kazánoknak hátsó végei az ürös (f) oszlopokon fekszenek. A tüzelőtér falai, valamint a (d) oszlopok is, tetszőleges tűz­álló anyagból készült béléssel, illetőleg burkolattal vannak ellátva. A kazánok fe­nékfölületét, valamint az egyszersmind táp­cső gyanánt szolgáló (f) oszlopok a tüzelés közvetlen behatásinak vannak alávetve. A bárom alsó (c) kazán fölött négy el­toltan elrendezett (c2) kazán fekszik, me­lyek a csoportnak második sorát képszik. Ezen (c2) kazánok az alsó (c) kazánokkal bő (h) összekötő csövekkel köz'ekednek, melyek a víznek a két kazánsor közötti szabad keringését lehetővé teszik. A (c2) kazánok fölött egy harmadik kazánser van elrendezve, melynek (c3) kazánjai a má­sodik sor kazánjaival közlekednek. A (c3) kazánok mindegyike egy közös (j) gőzcső-

Next

/
Thumbnails
Contents