29252. lajstromszámú szabadalom • Automatikus hirdető és mutatványos készülék

Megjelent 1904. évi január hó 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29252 szám. IX/ii- OSZTÁLY Automatikus hirdető- és mutatványos készülék. SCHUTZ HARRY MAX MÉRNÖK MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát egy készülék képezi, mellyel képek, vázlatok, hirdetések vagy hasonlók vetíthetők önműködő szer­kezetek segélyével, mely képek az optikus mezőbe kerülve, egymásután vetíttetnek egy a későbbiekben leírt szerkezet által, melyet valamely erőforrás hajt. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábra az automatikus hirdető vagy mu­tatványos készülék oldalnézetét mutatja; a 2. ábra a készülék másik oldaláról tekin­tett nézetét tünteti föl; a 3. ábra a készülék előlnézetét ábrázolja, a midőn a mótor és a lenese szabályozá­sára szolgáló berendezés el van hagyva; a 4. ábra a készülék öntöttvas állványa alsó részének alaprajzát mutatja, a midőn a motorral kapcsolatban alkalmazott ellen­állástekercsek láthatók, melyek az elektro­mos áram feszültségének különböző álla­potainál a mótor sebességének szabályozá­sát engedik meg; az 5. ábra' a képtartó alulnézetét tünteti föl, mely át nem látszó anyagból készül és mely passiepartout alakban kivágott zse­bekkel bír; a C. és 7. ábrák a (Z) dobot és ennek mű­ködtető szerkezetét oldal- és elölnézetben ábrázolják; a 8. ábra egy vázlatot mutat, mely a ké­sőbbiekben van megmagyarázva. A készülék lényegében egy öntöttvas­szekrényből áll, melyben a lencsén kívül egy lámpa- és sugárgyűjtő csövek vannak elrendezve, melyek minden egyes (1) ve­títőkészülék vetítőcsövét képezik. A készü­lék négy fából vagy más anyagból készí­tett (a b c d) hengerrel van ellátva, me­lyek közül három helyben áll, míg a negye­dik (d) egy hasítékban beállítható. A ké­pek vagy hasonlók egy üvegajtó vagy ve­zeték előtt mozognak el, mely a képeket helyes és függélyes helyzetben tartja, a mikor a (3) optikai mezőn haladnak át. A központos vagy oldalfogakkal ellátott (Z) dob a későbbiekben leírt módon a kép­taitó előre mozgatására szolgál, mely kép­tartó egy végnélküli hajlékony szalagból áll; ezen szalag egyszerűen vagy kettősen alkalmaztatik és át nem látszó vagy át­látszó anyagból, mint czelluloidból vagy pieparált vászonból készül, mi mellett a szalag az említett (Z) dob fogainak meg­felelően, egymástól egyenlő távolságokban lévő lyukakkal van ellátva. Ezen «képtartó» a találmány egyik h-g-

Next

/
Thumbnails
Contents