29252. lajstromszámú szabadalom • Automatikus hirdető és mutatványos készülék

lényegesebb sajátságát képezi és a képe- | ket vagy hasonlókat szakaszok, mezők, vagy j zsebek sorozatában tartja. Ezen képtaitó lehetővé teszi, hogy a ve­títendő képeket, rajzokat, fényképeket és hasonlókat néhány másodpercz alatt behe­lyezhessük és eltávolíthassuk, mi mellett a képek bármelyike vagy az összes is bár­mikor gyorsan változtatható, ha azt a kö­rülmények úgy kívánják. A képtartó meg­hosszabbítása áltaí és egy egyszerű beál­lítható (41) kar alkalmazása által (2. ábra) 1 a képek száma tetszés szerint változtat- j ható; a (41) kar két vagy több (47) hen- , gert tart. Miután a képtartót a képekkel fölsze­reltük; a (Z) dob és a vezető hengereken elhelyezett képtartó feszültségét a beállít­ható (d) henger és a (47) hengerekkel sza­bályozzuk, mi mellett a képtartó időközön­kénti mozgatására egy megfelelő szerke­zetet alkalmazunk. E mellett a képtartó mozgásának helyes szabályozásáról is gon­doskodva van, úgy hogy a képtartó moz­gásait egyenlővé tesszük és a képek szabá­lyos időközökben kerülnek egymásután az optikus mezőbe, mire automatikusan vetít­tetnek. Hogy ezt elérhessük, a (B) fogaskereket (1. és 6. ábra) rendezzük el, mely egy ha­sonló fogazású kisebb fogaskerékbe kapasz­kodik. Ezen kisebb fogaskerékkel ugyan­azon tengelyen a (D) csavarkerék van el­rendezve, mely a (26) végtelen csavarral áll kapcsolatban; utóbbi egy oly tengelyen van elrendezve, mely egy kis elektromotor vagy más mótor tengelyével van összekötve. A nagy (B) fogaskerék fölületén két (s s) peczek van elrendezve, melyek az átmérő irányában vannak egymással szemben meg­erősítve és pedig megfelelő közel a kerék széléhez. Ezen (s s) peczkek arra szolgál­nak, hogy a (B) kerék forgása alatt a há­romkarú (f t u) emeltyűnek recziprokáló mozgást adjanak, a mennyiben egymásután a (t u) karokra hatnak. Az (f t u) emel­tyű az (N) csap körül lengethetően van el­rendezve. Az (f) kar a (Z) dobnak időközönként mozgást ad, és pedig a következő módon. Magán a dobon a (h) kilincskerék van rög­zítve és a dobtengelyen egy (I) kar van forgathatóan elrendezve, melynek fölülete a kilincskerék fölületével érintkezik. Ezen (I) kar közepének közelében egy (T) ki­linccsel és rúgóval van ellátva. Az (I) kar alsó végén egy hosszú (v) hasíték van el­rendezve, mely az (f) emeltyű külső végén megerősített (j) peczeknek szabad játékot enged meg. Föltéve, hogy az egyik (s) peczek a rö­vid (u) karra épen működést fejtett ki (mint azt a 6. ábra mutatja) és ez által az (u) karra nyomást fejtett ki, akkor utóbbi mozgatása azonnal megszűnik, ha az át­mérő irányában szemben elrendezett máso­dik (s) peczek a hosszabb (t) karral érint­kezésbe jön, miáltal az (f) kar ellenkező irányban forgattatik el és a (T) kilincs a (h) kilincskerék fogain csúszik. Az (f) emeltyű az erre következő" ellenkező irányú forgatásánál a (Z) dobot befolyásolja, a mennyiben a (J) peczek az (I) kart oly mó­don mozgatja el, hogy az utóbbin elrende­zett kilincs a (h) kilincskerékbe kapaszko­dik és utóbbit, valamint ezzel együtt a (Z) dobot is elforgatja. Az (f) kar gyorsan mo­zog előre és lassan mozog visszafelé, a mennyiben a két (t u) kar nem egyenlő, miért is ezek egyikére az (s) peczkek csak rövidebb ideig hatnak, mint a másikra. A gyors előre mozgás oka abban van, hogy a képek változtatását lehető gyorsan kell végezni. A forgás helyességének biztosítására a (k) biztosító rúgó van elrendezve (1. ábra), melynek kúpos (15) aczélpeczke a (Z) dob oldalfölületén elrendezett négy (W) üreg egyikében nyugszik, a mikor a képtartó nyngalomban van. A dob minden egyes tel­jes körülfordulat végzésére négy időközön­kénti mozgást tesz és a dob mindegyik részmozgásának végénél a biztosító rúgó (15) aczélpeczke a (W) üregek egyikébe csattan be, miáltal a dob megakadályozta­tatik, hogy az egyik vagy másik irányban forogjon és a képek elővezetésének eset­leges szabálytalanságai kiküszöböltetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents