29165. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a gyújtóáramkörnek megszakítására robbanó mótoroknál a hűtővíz áramlásának kimaradásakor

Megjelent 1904. évi január hó 21-én. MAGY. A KIU. SZABADALMI lg||[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29165. szó,ni. VII/g. OSZTÁLY. Szerkezet a gyújtó áramkörnek megszakítására robbanó mótoroknál a hűtő víz áramlásának kimaradásakor. GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ CZÉG KÖLN-DEUTZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 16-ika. Robbanó motorok az által szenvedhetnek jelentékeny sérüléseket, ha elmulasztjuk a fölhevített égési gázokkal érintkezésben lévő géprészeket, különösen a hengerfödelet, a hengert és a dugattyút vízzel hűteni; egyes részeknek izzásba hozatala által ugyanis idő előtti gyújtás következik be, mi által a hengerben abnormális nyomások idéztetnek elő, melyek a gép szilárdságát veszélyezte­tik ; azon fölül a kenőolaj a hengerben elég, minek következtében a henger és dugattyú megrongálódnak. Ezen veszélyeket az által kerülhetjük el, hogy a hűtővíz áramlásának kimaradásakor a gép gyújtására szolgáló áramkört önmű­ködően megszakíttatjuk, a mikor is ezen megszakítást merev mozgó részek alkalma­zása nélkül foganatosítjuk, mi által nagy­fokú üzembiztonságot érünk el. Az 1. ábra a találmány tárgyát vázlato­san láttatja. Az (a) akkumulátorbatteria árama a (b) vezénykontaktus segélyével a (c) induktor­készűlék primér csévéjébe vezettetik ; a sze­kundér cséve egyik vége a földdel, másik vége a (d) sodrony segélyével közvetlenül a mótorkengerben elrendezett (e) gyújtóval van összekötve. Ily módon a vezénykontaktus által léte­sített minden áramzárásnál az (e) gyújtónál szikrák ugranak át, melyek a töltést a kellő pillanatban meggyújtják. Ezen gyújtóelren­dezés helyett tetszőleges más, pl. egy in­duktor által táplált és a hengerben elren­dezett megszakítóval bíró elrendezés is jö­het alkalmazásba. A jelen találmány szerint már most a szigetelt (d) vezeték alkalmas pontban meg van szakítva és az így keletkező végek két lemezzel vannak összekötve, melyek vizbe merülnek, úgy hogy a gyújtóhoz folyó áram ezen két lemez között vízrétegen kénytelen átáramolni. E mellett a vízréteg akként van méretezve, hogy ellenállása ne legyen olyan nagy hogy ez által a szikrázás elmaradhas­son. A vizet tartalmazó edényen a motortól jövő hűtővíz folyik át; ezen edény alsó ré­szén az (i) kifolyató cső van elrendezve, mely akként van méretezve, hogy a mini­mális hűtő vízmennyiségnek az edényen való keresztülfolyásánál a vízszín oly ma­gason álljon, hogy a vízbe merülő lemezek közötti vízréteg az áramnak kellő áramlá­sát biztosítsa. A fölös víz vagy az (i') túl­folyató n vezethető el vagy lehet azzal a vízszintet addig növelni, míg az (i) cső fo-

Next

/
Thumbnails
Contents