29165. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a gyújtóáramkörnek megszakítására robbanó mótoroknál a hűtővíz áramlásának kimaradásakor

kozott vízkifolyása a vízhozzáfolyással egyen­lővé nem lesz. A szerkezet működése a következő : A míg a mótor elegendő hűtő vizet kap, a (g) lemezek elég mélyen merülnek a vízbe, hogy a gyújtóáram a (d) sodronyon keresz­tül kellően vezettessék az (e) gyújtóhoz. Mihelyt azonban a gép kevés vagy semmi vizet sem kap, akkor a vízszin a (h) edény­ben sülyed, a (g, g) lemezek közötti össze­köttetés megszakad, a gyújtás elmarad és a mótor megáll. A 2. és 3. ábrák a szerkezetnek más foganatosítási alakját láttatják. A mótor hűtő vizét elvezető csőhöz a (h) üvegcső csatlakozik, melynek alsó részében a kis (i) kifolyatócső van elrendezve, mely alatt az üvegcső meghajlított vége higannyal van megtöltve. A gyújtóhoz vezető (d) sodrony megsza­kítási végei az üvegcsőbe beolvasztott (g. g') kontaktusokkal vannak összekötve, melyek í -akként vannak elrendezve, hogy az össze­| köttetés a higany egyik oszlopának leg­magasabb állásánál létesüljön. Ha a hűtő­víz elegendő mennyiségben folyik az (f) csövön keresztül, akkor a (h) cső vízzel megtöltve tartatik és az abban foglalt víz­oszlop a higanyra nyomást gyakorolva, ennek egyik oszlopát oly magasan tartja, hogy a (g') kontaktus a higany által elfödetik. Mihelyt a hűtővíz elmarad, a víz a (h) cső­ből az (i) csövön át kiürül, a higanyoszlop sülyed és az összeköttetés megszakad, a mint ez a 3. ábrában föl van tüntetve. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet a gyújtó áramkörnek megszakítá­sára robbanó motoroknál a hűtővíz áram­lásának kimaradásakor, jellemezve egy a gyújtóáram vezetékébe igtatott folya­dékkontaktus által, mely a vízszínnek egy a hűtővíz által átfolyatott (i, i') ki­folyató csövekkel bíró (h) edényben való siilyedésénél megszakíttatik. (1 rajzlap melléklettel.) FALLAS - ÍSZVKN YTÁRSAfAr- NYOMDÁJA - • t. * i <t» I » i

Next

/
Thumbnails
Contents