29156. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás földáramoknak elkerülésére középső sínvezetékkel bíró háromvezetékes villamos vasúti hálózatoknál

- i — kezik. hogy a fesziiltségkülöinbözetek a rendszernek két felében egyenlőtlenek és pedig akként, hogy a rendszer egyik felé­nek munkavezetéke és sínje közötti feszült­ségkülömbözet sokkal nagyobb, mint a pálya­sín és a rendszer másik fele, visszveze­tékének távol eső vége között. A rendszer két fele közötti feszültség­külömbözet az előzők alapján lényegében a szigetelt visszvezeték feszültségcsökkenésé­től függ; ezen feszültségcsökkenés pedig növekedő megterhelésnél a munkavezeték és pályasín között nagyobbodik és így a feszültségkülömbözet a háromvezetékes rend­szer két fele között kisebbedik ; ezzel egy­idejűleg azonban a feszültség csökkenésnek a visszvezetékben való fokozása által a meg­terhelés a vezetékrendszernek a sínek és a visszvezeték által képezett másik felében önműködően fokoztatik. Ezen kapcsolásnál tehát az ismert háromvezetékes fény- és erőátviteli berendezésekkel ellentétben a feszültségkülönbözet a rendszer két fele között az egyik rendszerfél megterhelésének fokozásával kisebbedik, ennek csökkenésé­nél pedig nagyobbodik. A találmány tárgyát képező kapcsolás a mellékelt rajzban két foganatosítási alak­jában van föltüntetve és pedig az 1. ábrában mótordinamók alkalmazásával. A rajzban (a)-val az üzemdinamó van je­lölve, (f)-el pedig a munkavezeték (elsőkül vezeték), (s)-el a sin (középvezeték), (k)-val egy az (s) sínt az (a) dinamóval összekötő szigetelt vezeték (második kiilvezeték), (d)­vel a mellékkapcsolású dinamó, (m)-el egy az ez utóbbival mereven összekötött mótor van jelölve, mellyel a (c) pontnál az (s) sín az (n) vezeték segélyével van össze­kötve. A kocsimótorok által az (s) sínhez, mint középvezetékhez vezetett áram ettől három irányba ágazik. Az egyik rész a szigetelt (k) vezetékben, a második rész az (m) motoron és a harmadik rész a (d) dinamón áramlik át. A rendszer második felének tulajdonképpeni energiafogyasztója gyanánt a (k) vezeték tekintendő, míg a (d, m) mótordinamók hasonló módon mű­ködnek, mint a közönséges hármasvezetékes rendszernél, amennyiben azon árammétinyí­ség, mely a (k) vezetéken nem áramlik át, a mótoi dinamó által vétetik föl és ekkor részben a (d) dinamó által azonnal ismét a hármas vezetékrendszer második felének üzemfeszültségére hozatik, részben pedig az (m) motoron át az üzemdinamóhoz folyik vissza, amikor is a mótor által teljesített munka a (d) dinamó működtetésére fordít­tatik. Amint tehát látható, az (a) dinamónak üzemfeszültsége az (s) sín, mint középveze­ték által két részre osztatik, melyek közül az egyik rész azon feszültséget képezi, mellyel a kocsimótorok működnek, míg a másik rész a (k) vezetékben föllépő feszült­ségcsökkenésnek felel meg. Az (s) sínnek az (a) dinamóhoz viszonyított potencziálja, tehát mindenkor a (k) vezeték feszültségcsök­kenésének nagysága által határoztatik meg. Ezen feszültségcsökkenésnek felel meg min­denkor az(m) motornak feszültsége is, míg a (d) dinamónak feszültsége az (f) vezeték és (s) sín között uralkodó feszültség szerint változik. Amint tehát mindezekből következik, a találmány tárgyát képező kapcsolásnál a potencziál önműködően akként szabályo­zódig hogy az a (k) visszvezetéknek az (s) sínnel való összekötő pontja és a (c) pont között egyenlő marad, eltekintve az (s) sín­nek azon feszültségcsökkenésétől, mely a pálya megterhelésének egyenlőtlen elosz­tása folytán vagy pedig azáltal idéztetik elő, hogy a megterhelés a (k) vezeték kap­csolási pontjától jobbra történik. Ezen fe­szültségcsökkenés azonban a (k) vezeték kapcsolási pontjának alkalmas megválasztása által mindenkor a megengedhető határok közé szorítható. Ha a pálya nincs megterhelve, akkor a (d) gép mint mótor üresen fut, amikor is az áram részben a (c, s, k) vezetékeken át és részben az (m) motoron át vissza az (a) üzemdinamóhoz folyik. Az (m) mótor ezen esetben csak annyiban járul hozzá az üres­járás munkájához, mint amennyire az az ezen motoron átáramoló csekély áram­mennyiségnek és az (s) és (k) vezetékekben

Next

/
Thumbnails
Contents