29156. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás földáramoknak elkerülésére középső sínvezetékkel bíró háromvezetékes villamos vasúti hálózatoknál

Megjelent 1904. évi január hó 16-án. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI GFFL HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29156. szám. VII/g. OSZTÁLY. Kapcsolás földáramoknak elkerülésére középső sínvezetékkel bíró háromvezetékes villamos vasúti hálózatoknál. MAGYAR SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 27377. sz törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 julius hó 22-ike. Villamos vasútaknái, melyeknél a pálya­sínek áramvezetékek gyanánt szolgálnak, gyakran szükséges a sínek potencziálját a pálya egész hosszában lehetőleg egyenlő mértéken tartani, hogy a szomszédos föld­rétegekben megakadályozzuk földáramok­nak keletkezését, melyek a közelükben levő, fémből készült gáz- és vízvezetékek alkat­részeinek elektrolytikus elbontását okozzák. A jelen találmány, mely a 27.377. számú törzsszabadalomban védett kapcsolásnak egy további kiképzésére vonatkozik, a fönti föl­adatnak megoldását czélozza azáltal, hogy hasonló berendezéseket alkalmazunk, mint azon háromvezetékes rendszereknél, melyek kétszeres üzemfeszúltségű áramgerjesztők­kel bírnak, a hol is a feszültség megosztása mótordinamók vagy akkumulátorczellák se­gélyével történik. Míg azonban az ismert háromvezetékes, a világítási és erőátviteli berendezéseknél a rendszer mindkét felében energiafogyasztók (lámpák, motorok és más készülékek) vannak bekapcsolva, melyek a rendszer mindkét j felében lehetőleg egyenletesen vannak el- ! osztva, addig a jelen találmány szerint a | háromvezetékes rendszer második felében ily energiafogyasztók nincsenek elrendezve. A találmány szerint a rendszernek máso­dik fele, mely csupán szabályozásra szolgál, csak a sínből, mint középvezetékből és az ezzel közvetlenül összekapcsolt, külső ve­zetékként szereplő szigetelt visszvezetékből áll; a rendszernek ezen második fele és más mótordinamók vagy kapcsoló czellák által érjük el, hogy a pályasín potencziálja az egész pályán ugyanaz marad. A rend­szer második felében fogyasztott energia részben az áramvezetésnél a külső és kö­zépső vezetékben föllépő veszteségek pót­lására, részben a mótordinamókban föllépő veszteségek pótlására és végül akkumulátor­czellák töltésére szolgál. Minthogy a rendszernek második felében a középső vezeték (pályasín) és az ezzel összekapcsolt külső vezetéknek távol eső vége között is csak oly feszültség-kiilöm­bözet léphet föl, mely a szigetelt vissz­j vezeték feszültségcsökkenésének legnagyobb | értékével lehet egyenlő, ezen feszültség ! pedig az üzemdinamó feszültségének csak Í egy tört részét képezi, úgy ebből követ-

Next

/
Thumbnails
Contents