29099. lajstromszámú szabadalom • Fémtömítés tömítő szelenczékhez egyszeres vagy kétszeres vezetőszelenczével

Megjelent 1904. évi január lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29099. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Fémtömítés tömítő szelenczékhez egyszeres vagy kétszeres vezető szelenczével. EBERHARDT GYÖRGY TECHNIKUS ÉS ADLER ARTHUR GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát tömítő szelen­czékhez való fémtömítés képezi, melynek jellemző tulajdonsága, hogy a dugattyúrúd­nak nem pontos egyenes vonalban való moz­gása esetében is, tökéletesen tömít. E czél elérésére a jelen találmány tár­gyánál a tulajdonképeni tömítést létesítő ismert kónikus tömítő gyűrűk úgy vannak a tömítő szelenczébe beillesztve, hogy a dugattyúrúdnak hossztengelyére merőleges irányban való eltolódásakor szintén elto­lódhatnak, e mellett azonban folytonosan kellő tömítést létesítenek. Ez által úgy maguknak a tömítő gyűrűknek kopása vagy törése, mint a tömítő szelencze födél- és fenéknyLisainak kikopása a dugattyú­rúdnak még aránylag igen szabálytalan já­rása esetében is ki van küszöbölve, úgy hogy a tömítő gyűrűk kicserélésének szük­sége és az ez által előidézett üzemzava­rok teljesen meg vannak szüntetve. A találmány tárgyának két kiviteli alakja a mellékelt rajz két ábráján hosszmetszet­ben van bemutatva. 1. ábrán látható kiviteli alaknál a fém­tömítés °gy külső (1) vezető szelenczéből, egy belsi (2 vezető szelenczéből, az ezt összefoglaló (3) és (4) vezető gyűrűkből, végre a tulajdonképeni tömítést létesítő, a (2) vezető szelencze karimái közé illesz­tett (5 6 7 8 9) kónikus tömítő gyűrűk­ből áll. Jellemzője e fémtömítésnek az, hogy az (1) vezető szelencze fúrata vala­lamivel nagyobb átmérővel bír, mint a (2) vezető szelencze, a (3) és (4) gyűrűk, va­lamint az (5 6 7 8 és 9) tömítő gyűrűk ál­tal képezett összefüggő hengeres test, vagyis az (1) vezető szelencze fölső, ille­tőleg alsó karimája által képezett környí­lás valamivel nagyobb átmérővel bír, mint a fölső (5) tömítő gyűrűnek a (3) gyűrű fölött kinyúló hengeres nyúlványa, illető­leg mint a dugattyúrúd, úgy hogy a ke­letkező hézag folytán az egy összefüggő darabot képező (23456789) hen­geres test a dugattyúrúdnak hossztenge­lyére merőleges irányban való eltolódását szabadon követheti a nélkül, hogy a gyű­rűk egymáshoz képest elmozoghatnának, te­hát hogy a tömítés jósága a legcseké­lyebb mértékben szenvedne. A tömítő sze­lencze fenekén alkalmazni szokott (10) fe­nékgyűrű fúratának átmérője természete­sen a czélnak megfelelően szintén nagyobb,

Next

/
Thumbnails
Contents