29073. lajstromszámú szabadalom • Jelző berendezés villamos vasutakhoz

Megjelent 1904. évi január hó 14-én. MAGY. jUj KIR. SZABADALMI J||||[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29073. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Jelzőberendezés villamos vasutakhoz. YOUNG SÁMUEL MARSH ELEKTROMÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 1-je. Jelen találmány tárgyát jelző berendezés ' képezi villamos vasutak részére, melynél a pálya azáltal van egyes szakaszokra, blok­kokra osztva, hogy a sínvonalnak egyes részei közé indukeziós ellenállás vagy elektro­mótorikus ellenerő van bekapcsolva, mely mindkét sínnek a munkaáram visszavezeté­sére való fölhasználását teszi lehetővé a jelzés működtetésére szolgáló jelző ára­mot azonban egy bizonyos meghatározott blokkra korlátozza. Mindegyik szakaszon be­lül egy jelző készülék van alkalmazva, mely rendes körülmények között az illető szakasznak helyi árama által «szabad» ál­lásában tartatik meg és melyet az illető szakasz sínéi által visszavezetett áram nem befolyásol. A jelző készülékre ható áram azonban záratik, mihelyt a hozzátartozó szakaszon belül egy kocsi van, úgy hogy a jelző «tilos»-ra áll be. A jelző azonkívül még akkor is «tilos»-ra áll be, ha a veze­tékek valamelyike megsérül. Mellékelt rajzon jelen találmány tárgya vázlatosan van föltüntetve. (5) egy egyen­áramú dynamót, (6) egy váltakozó áramú dynamót, (7) a folytonos sínt, (8) pedig a szakaszokra osztott sínt jelöli, mely utób­binak szakaszai közé a (9) indukeziós ellen­állás van bekapcsolva. Ugyanígy van a (7) \ sín és a (8) sín mindegyik szakasza közé is egy-egy indukeziós (10) ellenállás vagy elektromótorikus ellenerő bekapcsolva. Az egyenáramú dynamo olyképen van a (11) munkavezeték és a (7, 8) sínek közé beik­tatva, hogy utóbbiak egy kocsinak az elha­ladásánál az áramnak a visszavezetésére szolgálnak. A (8) sínen át áramló áram a (10) ellenálláson is átmegy, mely egyen­áramnál csak nagyon csekély, de váltakozó áramnál nagy ellenállást fejt ki. A váltakozó áramú dynamo (12) tápveze­tékéhez, minden blokkálloiuás részére egy (14) transzformátornak primér tekercse van hozzákapcsolva, melynek a (7) sínhez ve­zető vezetékébe egy (15) ellenállás van be­iktatva. A transzformátornak (16) szekundér tekercse a (7) és (8) sínek közé van kap­csolva. Látnivaló, hogy a (14) transzformá­tornak szekundér tekercse a (7) és (8) sí­nek között potencziál külömbséget létesít, mely a gyakorlatban körülbelül 1—2 voltot tesz ki. Mindegyik blokkállomás (7) és (8) sínéi közé egy (18) transzformátornak (17) primér­tekercse van bekapcsolva; a (18) transz­formátor szekundér tekercsébe pedig egy (20) elektromágnes van beiktatva. A (20) mágnes alatt a (21) emeltyű van, melynek

Next

/
Thumbnails
Contents