29034. lajstromszámú szabadalom • Nagy nyomású explóziós erőgép fokozatos sűrítéssel és hűtéssel

Megjelent 1903. évi deczember hó 30-án. MAGY. gl KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29084. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Nagynyomású exploziós-erőgép fokozatos sűrítéssel és hűtéssel. BECKER RICHÁRD MÉRNÖK MÖDLINGBEN ÉS REISSER ADOLF MÉRNÖK WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 23-ika. Az exploziós erőgépeknél arra töreksze­nek, hogy kis tüzelőanyagfogyasztás eléré­se czéljából lehető nagy sűrítési- és rob­banófeszültségekkel dolgozzanak. Míg a régebbi világítógáz-mótorok a keve­réket 4 -5 abs. atmoszférára sűrítették és ezáltal 10—12 abs. atm. égési feszültséget létesítettek, addig az újabb gázmotorok egész 7—8 abs. atm. sűrítéssel és 18—20 abs. atm. és még nagyobb exploziófeszült­séggel dolgoznak. Azonban az eddigi négy és kétütemű szerkezetekkel lényegesen nagyobb feszültségeket nem érhetünk el, minthogy a levegő és gáz keverékét (vagy folyékony tüzelőanyagok gőzét) nem lehet egyszerre (azaz egy huzamban) 7—8 abs. atm.-nál erősebben sűríteni, a nélkül, hogy az emellett föllépő lényeges hőmérséklet­emelkedés által előgyujtások képződnének. Hogy utóbbit elkerüljük és még nagyobb sűrítési feszültségek' t érjünk el, különleges segédeszközökre van szükség. Ily segédesz­közök gyanánt eddigelé a következők alkal­maztattak. A levegő egyedüli sűrítése egé­szen az égési feszültségre és utólagos tüzelő­anyaghozzávezetés, mely eljárás az ügyneve­zett «Diesel-mótor»-nálhasználtatik; továbbá víznek a szívás alatt való befecskendezése a keveréknek a sűrítés alatti hűtésére (Bánki-mótor). Egy további eljárás képezi már most a jelen találmány tárgyát. Ezen eljárás abban áll, hogy az égési levegő, valamint a gáz, mindegyik külön-külön vagy a kettő keverve, különleges szivattyúkban egyszer vagy több­ször elősűj íttetik és mindegyik sűrítés után egy hűtött közbekapcsolt tartányon halad át, hogy végül a légköri nyomásnál lénye­gesen nagyobb feszültséggel, azonban oly hőmérséklettel lépjen az égési hengerbe, mely (lényegesen) nem nagyobb a kiillég hőmérsékleténél, mire az égésihengerben úgy, mint az eddigi exploziós gépeknél a végfeszültségre sülyesztetik és gyújtás által robbantatik, mire a nagyfeszültségű gázok munkát végezve kiterjeszkednek. Ha például- a henger sűrítőtere — a löket­köbtartalom Vi részéve], tehát az összes köbtartalom 1 /6 részével egyenlő és a du­gattyúval légköri nyomású levegőt szívatunk be, akkor az eredeti köbtartalmának 1 /6 -ére összeszorított keverék a sűrítőlöket végén 7—8 abs. atm. nyomással fog bírni. Ha ellenben ugyanezen hengert oly keverékkel hagyjuk megtelni, melynek feszültsége már 1 atm. túlnyomással, azaz mely 2 abs. atm,

Next

/
Thumbnails
Contents