28872. lajstromszámú szabadalom • Elektromos generátor elektrolytikus czélokra

Megjelent IIJO.'S. évi deczember lió 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 28872. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos generátor elektrolytikus czélokra. ELMORE FEBENCZ EDE ELEKTROMETALLURGISTA LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát elektromos ge­nerátor képezi az áramnak elektrolytikus czélokra való közvetlen fölhasználására, melynél kollektoroknak és csúszó kontak­tusoknak alkalmazása teljesen el van ke­rülve. A találmány tárgyát képező generátornál maga a mágnes az elektródák egyik cso­portját tartalmazó elektrolytikus czellákat fölvevő tartállyá van kiképezve, míg a fegy­verzet, mely a legegyszerűbb foganatosí­tási alaknál korong alakjával bír, az elek­tródáknak másik csoportját hordja. Ezen foganatosítási alak a mellékelt rajzban van föltüntetve, a melyben az 1. ábra a berendezés függélyes met­szete; a 2. ábra részben fölülnézete, részben víz­szintes metszete. A generátor a föltüntetett foganatosí­tásnál egy unipoláris dinamógépből áll, í melynek mágnesében két elektrolytikus czella van elrendezve; természetes azon­ban, hogy több ily czellát is lehetne alkal­mazni. A dinamógép (a) fegyverzete a függélyes (b) tengelyre van erősítve, mely a szige­telt (bl) csapágyakban forog. A térmágnes a teljesen mágneses anyagból készült, gyűrűalakú zárt (c) tartály által képezte­tik, mely tartálynak belső falán a (d) át­törés van kiképezve, melyen át a fegyver­zet a tartály belsejébe nyúl. Ezen térmág­nes a tartály fölső részében elrendezett (e) tekercselés által gerjesztetik. Az (e) tekercselés alatt magában a (c) tartály belsejében a gyűrűs (f) tartály van elrendezve, mely vagy az elektrolyt által meg nem támadható fémből készül vagy legalább is ilyennel ki van bélelve. A ház gyűrűjén belül a hasonló (g) tartály van elrendezve, mely az (f) tartállyal a (d) át­törésen át közlekedik. Mindkét tartály a térmágnestől el van szigetelve, de egymás­sal a (d) áttörésen át fektetett (h) vezető által elektromos összeköttetésben áll és a berendezés elektrolytikus czélláit képezi, melyeknek egyik elektródáját az alkalmas fémből készült, konczentrikus (i il) henge­rek alkotják, melyek a körülményekhez ké­pest anódákul vagy katódákul szolgálnak. Ha a czellák vezető anyagból készülnek vagy ilyennel ki vannak bélelve, az (i il) hengereket előnyösen a czellák fenekére állítjuk, úgy hogy a hengerek a czellákat bizonyos számú szakaszokra osztják. Minden egyes szakaszba a konczentrikus (k) ille­tőleg (kl) henger nyúlik be, melyek az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents