28844. lajstromszámú szabadalom • Lánczfonalőrző készülék szövőszékek számára

Megjelent 1903. évi deczember lió 2-án. MAGY KIR. szabadalmi ^^gí hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 28844. szám XIV/b. OSZTÁLY. Lánczfonaló'rzőkészülék szövőszékek számára northrop loom company czég hopedaleben, mint northrop jonas müiparos hopedalei lakos jogutódja. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 17-ike. Jelen találmány oly szövőszékekre vonat- | kőzik, melyeknél egy lánezfonal elszakadá­sánál a szövőszék vékony, hosszúkás és lapos fonalőrzők által megállíttatik, mely utóbbiak bizonyos merevséggel bírnak és egyidejűleg nyüst gyanánt is használtatnak. A találmány tárgyát Iánczfonalőrzőkészűlék képezi, melynél a fonalőrzők oly módon vannak egymástól elkülönítve és oly hely­zetben tartatnak, hogy egymástól függetle­nül függélyesen föl- és lemozoghatnak, úgy hogy egy lánezfonal elszakadásánál a szövőszék biztosan megállíttatik. a mennyi­ben a találmány tárgyát képező új elren­dezés által a fonalőrzők oldalirányú ide-oda való lengése megakadályoztatik. E czélra elkülönítődarabok vannak elrendezve, melyek a keresztrúd befogadására szolgáló hossz­hasítékkal bíró vékony lapos lemezekből állanak; utóbbiak a keresztfádon hossz­irányban könnyen eltolhatók, miáltaltal a lánezfonal behúzása megkönnyíttetik. Az el­különítődarabok gyanáut szolgáló lemezek hosszszélei e mellett peremekkel láthatók el, melyek oly módon vaunak elrendezve, hogy a nyüst ezen peremek között oly módon helyezkedik el, mint egy tokban és szabad mozgással bír. Az elkülönítődarabok | a nyüstökkel fölváltva lehetnek a kereszt­rúdon elrendezve, vagy pedig a nyüstök az elkülönítődarabok között csoportokban ren­dezhetők el. A nyüstöket fölvevő kereszt­rudakon kapcsokból vagy hasonlókból álló és ütköző gyanánt szolgáló végdarabok vannak elrendezve, melyek a keresztrudakon szintén eltolhatók és oly távol vannak egy­mástól, hogy a nyüstök szabadon mozog­hatnak. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy szövőszék harnischkerete egy részének előlnézetét és a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszetét, míg a 3—8. ábrák részben nagyobb léptékben rajzolt részleteket mutatnak. A (H, Hl) el jelölt liámozat mindegyike két (d, dl) lemezsorral van ellátva, mely lemezek egyidejűleg nyüstök gyanánt szol­gálnak és vékony fémszalagból állanak, mi mellett a (20) hasítékkal vannak ellátva, (a, al) a (20) hasít,ékokon áthatoló kereszt­rudakat jelölik és a fonalőrzők gyanánt szolgáló nyüstök alsó vége között a (b) keresztlemez van elrendezve, kapcsolatban az egymásfelé mozgó (f, fl) tapintókkal, melyek a lengő (g, gl) tengelyeken vannak

Next

/
Thumbnails
Contents